محسن اسمیت
4 طرفدار
  • محسن اسمیت

    عکس محسن اسمیت
  • محسن اسمیت

    عکس محسن اسمیت
  • محسن اسمیت

    عکس محسن اسمیت

بیوگرافی

محسن اسمیت از خواننده های خوب ماست اما نمی دونم چرا 3 ترانه بیشتر ندارد محسن باصدای قشنگت حیف نیست کم بخونی .باید قدر چنین خواننده ای رو دانست و بیشتر ازش قدردانی شود و جایگاه محسن در رده 10 نفر اول باید باشد