ناصر رزازی
77 طرفدار
  • ناصر رزازی

    عکس ناصر رزازی
  • ناصر رزازی

    عکس ناصر رزازی
  • ناصر رزازی

    عکس ناصر رزازی

بیوگرافی

به سه رهاتی خوم(وبلاگ کرد وکردستان)
من ناصر محه مدِِِامین له سالی 1334کوچی هه تاوی به رامبر به سالی 1955 زایینی له شاری سنه له دایک بووم .
له ته مه نی شه ش سالی دا نا ردوویانم بو قو تا بخا نه.
پا ش ته واو کر دنی دوو سا ل خو یندن من هه میشه حه ز م له ده هول کو تان بوو یانی هه میشه چ ده رگام وه ده س که و تبی چ تهنه که ده هو لم پی لیداوه
هه مدا یم هه با و کم تو ز یک به هر ه ی ده نگ چو شی یان هه بوو . جیاواز له و له ناو خز مه که نی دایکم ده نگ خو ش زور هه بوو.
باوکی دایکم که به حه بیب ئه کبه ر ده لاک نا سر اوه که یه کیک له و ده نگ خو شا نه ی سه ر ده می سه ید عه لی ئه سغه ر بووه .به لام هیچ بهرهه میکی تو مار نه کر اوه بو یه که
مین جار له دیی ئار انا نا گو را نیمکوت ودوای ئه وه له مه ریوان گورانیم کوت له ته مه نی دوازه سالی دا تتله مه درسه ی هه دایه ت پر گرامیکم په خش کرد.
له ته مه نی چوارده سالی دا به رنامه ی جومعه و سه رگه رمی له ئیسگه ی سنه له گه ل کا ک ئه شر ه ف (فه ر شا )گورانی (ده سمالی ) تو مار کرد .
من ئه وه لین که شیک بووم که به چوارزاراوهی کو ردی یانی
کرمانجی سورانی کهلهو ر یو ه هورا می گورانیم کو تووه .
که ئه وکا ره ی من با عیسی ئه وه ده بی که ئه و چوار زاراوه یه لیک نیز یک بنه وه .
سه با ره ت به گورا نیه کانی فو لکلور ز یاترله حا فز ه یدایکمم که لک وه ر گر تووه.


اقتباس شده از کتاب: آهنگهای استاد ناصر رزازی
(بارگه ی خه م) چاپ 2002سوید
Sanandaj. After finishing his studies in secondary school in litterature, he worked as a teacher in primary school at Sanadaj until revolution 1997 began in Iran. As a one of Kurdish most famous and loved singers, Nasser has now made more than 27cassettes which encompasses traditional kurdish folk songs as well as political and revolationary material. He has also contributed to kurdish resistans movement by struggling for many years till this movement. Now it is 10 years that Nasser lives with his wife Marziyeh and three children ;Delnia 17,Mardin 16 and Kardo 10 years old in sweden.
Nasser's... [ادامه]

آلبوم های ناصر رزازی