دفتر شعر شاهرخ
یه مسافر، یه غریبه، یه شبم بی پنجره
می روم با کوله بار سرگذشت و خاطره
خسته ام از خستگی ها
خسته از این لحظه ها
می شمارم لحظه ها را
بر نمی آرم صدا
قصه های من غمگین
اگه تلخه اگه شیرین
می روم تا واسه فردا
بسازم دنیای رنگین
هر جا می رم همه می گن یه غریبه اومده
نمی بینم هم صدایی اینم از بخت بده
من پر و امید اما دلم در التهابه
می رم که تا در غربتم نوری بتابه
ای زندگی بیزارم از بیهوده بودن
می رم که تا پیدا کنم فردای روشن

ترانه سرا : وارد نشده استنمیشه دل به هر کس داد

نمیشه از نفس افتاد

پرنده با پر بسته

نمیشه از قفس آزاد

نمیشه شب به شب خوابید

فقط کابوس وحشت دید

نمیشه در سکوت خود

صدای گریه رو نشنید

نمیشه غرق در غم بود

ولی از گریه رو گردوند

نمیشه تا ته آواز

فقط از ترس فردا خوند

گلوی ساز دلتنگی

پر از فریاد خاموشه

دوباره سر بده  هق هق

بذار دست صدا رو شه!

نمیشه دل به هر کس داد

نمیشه دل به هر کس بست

نمیشه رفت و راهی شد

رسید اما به یک  بن بست

چه رسمه ناهماهنگی

همیشه رسم تقدیره

نمیشه بود و عاشق بود

واسه عاشق شدن دیره

نمیشه غرق در غم بود

ولی از گریه رو گردوند

نمیشه تا ته آواز

فقط از ترس فردا خوند

گلوی ساز دلتنگی

پر از فریاد خاموشه

دوباره سر بده  هق هق

بذار دست صدا رو شه!

 

ترانه سرا : وارد نشده استنازُکی مثل گُل ، نازُکی مثل گُل
قلبت آهنه ، با من دشمنه ، خدا با من دشمنه
تیر مُژگون تو ، تیر مژگون تو
راهم میزَنه ، دل رو میشکنه ، خدا دل رو میشکنه
دلمو خون نکُن ، منو پَریشون نکن
آخه دیوونَـتو دیگه پَـشیمون نکُن 
میتونی بشکنی عهدمنو ، پـیمونه تو پـیمونَرو
میشه داغون کُنی این خونَه رو ،ویرون کُنی گلخونَه رو
نازُکی مثل گُل ،ن ازُکی مثل گُل
قلبت آهنه ، با من دشمنه ، خدا با من دشمنه
تیر مُژگون تو ، تیر مژگون تو
راهم میزَنه ، دل رو میشکنه ، خدا دل رو میشکنه

چون دل من پیدا نمیشه ، میرم که میرم واسه همیشه
وای زِتو غافل ، اَمان اَمان از دل
داد از این عشقا ، هزار هزار مشگل

تو گل یاسَمَنی ، شاخه ی نَستَرنی ، گل من گل بدنی
تو بُتی ، بُت شکنی ،تو عقیق یَمَنی آخرش مال منی
نازُکی مثل گُل ، نازُکی مثل گُل
قلبت آهنه ، با من دشمنه ، خدا با من دشمنه
تیر مُژگون تو ، تیر مژگون تو
راهم میزَنه ، دل رو میشکنه ، خدا دل رو میشکنه

نازُکی مثل گُل ،نازُکی مثل گُل
قلبت آهنه ،با من دشمنه ،خدا با من دشمنه
تیر مُژگون تو ،تیر مژگون تو
راهم میزَنه ،دل رو میشکنه ،خدا دل رو میشکنه
دلمو خون نکُن ،منو پَریشون نکن
آخه دیوونَـتو دیگه پَـشیمون نکُن 
میتونی بشکنی عهدمنو ،پـیمونه تو پـیمونَرو
میشه داغون کُنی این خونَه رو ،ویرون کُنی گلخونَه رو
نازُکی مثل گُل ،نازُکی مثل گُل
قلبت آهنه ،با من دشمنه ،خدا با من دشمنه
تیر مُژگون تو ،تیر مژگون تو
راهم میزَنه ،دل رو میشکنه ،خدا دل رو میشکنه

چون دل من پیدا نمیشه ،میرم که میرم واسه همیشه
وای زِتو غافل ،اَمان اَمان از دل
داد از این عشقا ،هزار هزار مشگل

تو گل یاسَمَنی ،شاخهء نَستَرنی ،گل من گل بدنی
تو بُتی ،بُت شکنی ،تو عقیق یَمَنی آخرش مال منی
نازُکی مثل گُل ،نازُکی مثل گُل
قلبت آهنه ،با من دشمنه ،خدا با من دشمنه
تیر مُژگون تو ،تیر مژگون تو
راهم میزَنه ،دل رو میشکنه ،خدا دل رو میشکنه

ترانه سرا : وارد نشده استگل آتیش روی لبهاته ،خوشگلی والله
عجب لبهائی داری والله
تو با اُون داغ لبات سوزوُندی دل ما را
لعبتی هزار ماشالاه
آ...ی
دل من عاشق چشماته ،خوشگلی والله
عجب چشمائی داری والله
تو با اُون برق چشات لرزُوندی دل ما را
لعبتی هزار ماشاالا
آ...ی
دل تو سنگو هزار رنگو
دل من واسه تو تنگو
تو میدونی تو میدونی
سَرِت جَنگِ توُ دنیا وُ لعبتی هزار ماشاالا
تو با اُون داغ لَبات سوزوُندی دل ما را
لعبتی هزار ماشاالا
گل آتیش روی لبهاته ،خوشگلی والله
عجب لبهائی داری والله
تو با اُون داغ لبات سوزوندی دل ما را
لعبتی هزار ماشالاه
آ...ی
دل من عاشق چشماته ،خوشگلی والله
عجب چشمائی داری والله
تو با اُون برق چشات لرزُوندی دل ما را
لعبتی هزار ماشاالا
آ...ی
تو که میدونی چه زیبائی
عروس همه گلهائی
تو خوشگلتر از اینهائی
تماشا داری والله وُ لعبتی هزار ماشاالا
تو با اُون داغ لَبات سوزوُندی دل ما را
لعبتی هزار ماشاالا

ترانه سرا : وارد نشده استبا دست پَس میزَنی با پا پیش می کشی

دل دیونه رو به آتیش میکشی
وقتی که عاشقت شدم گـُول نگاتُ خوردم
یه جور نگام کردی که من گفتم دِلِش رو بُردم
با دست پَس میزَنی با پا پیش میکشی
دل دیونه رو به آتیش میکشی
یه روز نگات بمن میگه عاشقو بی قراری
فردا یه جور حرف میزنی اِنگار دوُسَم نداری
با دست پَس میزَنی با پا پیش می کشی

دل دیونه رو به آتیش میکشی
دل دیونه رو به آتیش میکشی
دل من مثل یه خورشیده ،پُر از عشقِ وُ اُمیده
همه شادی و شُوره همه شادی و شُوره
دل تو روزی گرفتاره ،یه روز در پی آزاره
یه راه بی عبوره یه راه بی عبوره یه راه بی عبوره
با دست پَس میزَنی با پا پیش می کشی

دل دیونه رو به آتیش میکشی
دل دیونه رو به آتیش میکشی
با دست پَس میزَنی با پا پیش می کشی

دل دیونه رو به آتیش میکشی
وقتی که عاشقت شدم گُول نگاتُ خوردم
یه جور نگام کردی که من گفتم دِلِش رو بُردم
با دست پَس میزَنی با پا پیش می کشی

دل دیونه رو به آتیش میکشی
دل دیونه رو به آتیش میکشی
دل من مثل یه خورشیده ،پُر از عشقِ وُ اُمیده
همه شادی و شُوره همه شادی و شُوره
دل تو روزی گرفتاره ،یه روز در پی آزاره
یه راه بی عبوره یه راه بی عبوره یه راه بی عبوره
با دست پَس میزَنی با پا پیش می کشی

دل دیونه رو به آتیش میکشی
دل دیونه رو به آتیش میکشی

ترانه سرا : وارد نشده استدل دیوُونه منُ می تَرسونه
از صبح تا شب ،همَش سَرگردونه
دل دیوُونه منُ می تَرسونه
از صبح تا شب ،همَش سَرگردونه
وای چقدر این دل تـَنـَمو می لرزونه
عاشق شده وُ دیوُونه دل پَریشونه ،
وای خدا،خدا جون
دل دیوُونه منُ می تَرسونه
از صبح تا شب ،همَش سَرگردونه
وای چقدر این دل تـَنـَمو می لرزونه
خیال می کرد یکی میاد که مهمونه
باوَر نداشت میاد میشه وُ صاحب خونه
وای خدا،خدا جون
آی خدا ،خدا جون ،عاشق شدیم دوتامون
دل مارو نرنجون ،دیگه از خودت نـترسون
با آتیشت نسوُزون ،مارو به هم برسون
وای خدا،خدا جون
آی خدا ،خدا جون ،تو عاقلو ما نادُون
وای با قلب لَرزون ،عاشق شدیم دوتامون
دل واپَسو پَریشمون ،
ای وای خداخداخداخداخدا خداجون
دل دیوُونه منُ می تَرسونه
از صبح تا شب ،همَش سَرگردونه
دل دیوُونه منُ می تَرسونه
از صبح تا شب ،همَش سَرگردونه
وای چقدر این دل تـَنـَمو می لرزونه
عاشق شده وُ دیوُونه دل پَریشونه ،
وای خدا،خدا جون
دل دیوُونه منُ می تَرسونه
از صبح تا شب ،همَش سَرگردونه
وای چقدر این دل تـَنـَمو می لرزونه
خیال می کرد یکی میاد که مهمونه
باوَر نداشت میاد میشه وُ صاحب خونه
وای خدا،خدا جون
آی خدا ،خدا جون ،عاشق شدیم دوتامون
دل مارو نرَنجون ،دیگه از خودت نـترسون
با آتیشت نسوزون ،مارو به هم برسون
وای خدا،خدا جون
آی خدا ،خدا جون ،تو عاقلو ما نادُون
وای با قلب لَرزون ،عاشق شدیم دوتامون
دل واپَسو پَریشمون ،
ای وای خداخداخدا خداخداخداجون...

ترانه سرا : وارد نشده استمن دیوانه را دیوانه تر کردی ،من دیوانه میمیرم
من دیوانه را دیوانه تر کردی ،من دیوانه میمیرم
تو از طوفانو ،
تو از طوفانو از فصل خران با من بدتر کردی
من دیوانه میمیرم ، آ.......ی دوست
دل بیچارهء من را ،دل بیچارهء من را ،گِرُو بردی
بگو ،بگو ای نازنین من چرا فکر سَفَر کردی
من دیوانه میمیرم ، آ.......ی دوست
جینگو جینگ اَلنگوُهات میاد
داره توُ قلبم صدای پات میاد
من بمیرم واسه راه رفتنت
دل دیوُونم داره باهات میاد
چائی چائی نم نَم دَم نکُن
بیاوُ عشقو توُقلبم کم نکن
کاشکی باشم یه عُمری محرَمت
تو دردودل کن به قـُربون غـَمت
خدا دل تورو زِمن جُدا نکنه
نگاتُ با نگاهی آشنا نکنه
نیاد که چشم تو بگه منو نمیخواد
اَگه یه روز خودت بخوای ،خدا نکنه
خودِت میدونی من چه عالمی دارم
اَگه به من بگی میخوای بشی یارم

اَدمهای تورو به دیده میذارم
جینگو جینگ اَلنگوُهات میاد
داره توُ قلبم صدای پات میاد
من بمیرم واسه راه رفتنت
دل دیوُونم داره باهات میاد
جینگو جینگ اَلنگوُهات میاد
داره توُ قلبم صدای پات میاد
من بمیرم واسه راه رفتنت
دل دیوُونم داره باهات میاد
چائی چائی نم نم دَم نکُن
بیاوُ عشقو توُقلبم کم نکن
کاشکی باشم یه عُمری محرَمت
تو دردودل کن به قـُربون غـَمت
خدا دل تورو زِمن جُدا نکنه
نگاتُ با نگاهی آشنا نکنه
نیاد که چشم تو بگه منو نمیخواد
اَگه یه روز خودت بخوای ،خدا نکنه
خودِت میدونی من چه عالمی دارم
اَگه به من بگی میخوای بشی یارم
اَه ماهُ بخوای ،از آسمون میارم

قدمهای تورو به دیده میذارم
جینگو جینگ اَلنگوُهات میاد
داره توُ قلبم صدای پات میاد
من بمیرم واسه راه رفتنت
دل دیوُونم داره باهات میاد

ترانه سرا : وارد نشده استهمهء عشق من و تو ،قصهء رسیدنه
توُی این کویر خالی ،دوتا گلدون دیدنه
تو پُر از حرف رسیدن ،خسته از سَفَر منم
زَده این هجرت مسموم ،داغ نفرین به تـَنم
همهء عشق من و تو ،قصهء رسیدنه
توُی این کویر خالی ،دوتا گلدون دیدنه
سَر عاقلت سلامت ،ای تـَنت جنگل پاک
تَن عاشقت پُر از شوق ،ای همه عشق به خاک
من کویری شوره زارم ،تو یه باغ اَطلسی
من می پوسَم توُی لاکم ،تو بُرو که میرسی

مهء عشق من و تو ،قصهء رسیدنه
توُی این کویر خالی ،دوتا گلدون دیدنه

این همه حرف قشنگُ ،توشهء سَفَر بکُن
با ستاره هاوُ بارون مدتی رو سَر بکُن
خبر رسیدنت رو باد یه روزی میاره
روی دست اَفشونی من ،
آسمون گل میباره آسمون گل میباره
همهء عشق من و تو ،قصهء رسیدنه
توُی این کویر خالی ،دوتا گلدون دیدنه
همهء عشق من و تو ،قصهء رسیدنه
توُی این کویر خالی ،دوتا گلدون دیدنه

ترانه سرا : وارد نشده استنـَنـِشسته وُ نشسته با تـَن زخمی و خسته
واسه پیدا کردن خود همه بُتهارو شکسته
نرسیده وُ رسیده ،توُسَراب شادی رو دیده
دَمِ دروازهء شادی ،به سَراب خود رسیده
نرسیده وُ رسیده ،توُی شب طلوعُ دیده
واسه پیدا کردن اُون تا اُفق راهُ دَویده
نشکسته وُ شکسته ،رو لباش تـَرَک نشسته
واسه بُهت چشم خسته اَش ،گریه چاوشی نشسته
نـَنـِشسته وُ نشسته با تـَن زخمی و خسته
واسه پیدا کردن خود همه بُتهارو شکسته
نرسیده وُ رسیده ،توُسَراب شادی رو دیده
دَمِ دروازهء شادی ،به سَراب خود رسیده
نرسیده وُ رسیده ،توُی شب طلوعُ دیده
واسه پیدا کردن اُون تا اُفق راهُ دَویده
نشکسته وُ شکسته ،رو لباش تـَرَک نشسته
واسه بُهت چشم خسته اَش ،گریه چاوشی نشسته

ترانه سرا : وارد نشده استاَمان اَمان آی اَمان
توُ این دنیای دیوونه ،آدم چند روزی مهمونه
اَگه مثل یه زندونه ،واسه هیچ کس نمیمونه
نـَموُنه آی نـَموُنه ،نـَموُنه
تو میدونی من دیوونهء عاشق ،تورو دارم تورو دارم
ماه پشونی ماه پیشونی تو میدونی تو میدونی
تـَموُم عالَم میدونـَن که پیش من تو مهمونی
ماه پیشونی ماه پیشونی
چطور میشه عزیز من ،توُی سینه پـِنهونِت کنم
بدون ترس از رقیب ،توی خونه مهمونت کنم ،
توی خونه مهمونت کنم
ماه پشونی ماه پیشونی تو پـُشت اَبر نمیمونی
تـَموُم عالَم میدونـَن که پیش من تو مهمونی
ماه پیشونی ماه پیشونی
همه میدونـَن ماه پیشونی دل کوچولوش مالِ مَنه
دل دیوونهء عاشق اُون داره مَنو فریاد میزنه
چشمای من داد میزنه ماه پیشونی مال منه
اُون دل گرم عاشقش ،کعبهء آمال منه
ماه پشونی ماه پیشونی تو میدونی تو میدونی
تـَموُم عالَم میدونـَن که پیش من تو مهمونی
ماه پیشونی ماه پیشونی
رقیب من عمری اگه به انتظارش بمونی
بسته شده توُ آسمون ،
عقد منو ماه پیشونی عقد منو ماه پیشونی
ماه پشونی ماه پیشونی تو پـُشت اَبر نمیمونی
تـَموُم عالَم میدونـَن که پیش من تو مهمونی
ماه پیشونی ماه پیشونی ،
تو میدونی تو میدونی ،که پـُشت اَبر نمیمونی
تـَموُم عالَم میدونـَن که پیش من تو مهمونی
ماه پیشونی ماه پیشونی
ماه پیشونی ماه پیشونی

ترانه سرا : وارد نشده استالله
الله برای تو خریدم ،که الله نگهدار تو باشه
خدای همه عالم ،همیشه همه جا یار تو باشه
الله برای تو خریدم ،که الله نگهدار تو باشه
خدای همه عالم ،همیشه همه جا یار تو باشه
الله برای تو خریدم ،که بندازی به گـَردَنِت همیشه
هر کی بـهـِت گفت که بـِدِش من ،
بگو بـِش ،نـَگو که اینو نمیشه
بگو قفلی زَد عزیزم همه چیزم یه جورائی اُونو بامن
که حتی بعد مرگم وا نمیشه
الله الله الله الله الله
این رشتهء زنجیرو دادم به یادگاری ،که منو به یاد بیاری
اندازهء جونت اُنو بپائیو یادت نَره جایی جا بذاری
الله الله الله الله الله
وقتی که میری میخوای بخوابی ،از گردنت اُونو دَر نیاری
جای سَرِمن که خالیه جاش ،اللهُ روی سینَت بذاری
الله الله الله الله الله
اَگه از گـَردَنت اُونو دَر بیاری
اَگه جائی بری اُونو جا بذاری
معلوم میشه معلوم میشه معلوم میشه که دوستم نداری
الله الله الله الله الله
این رشتهء زنجیرو دادم به یادگاری که منو به یاد بیاری
اندازهء جونت اُنو بپائیو یادت نَره جایی جا بذاری
الله الله الله الله الله
وقتی که میری میخوای بخوابی ،از گردنت اُونو دَر نیاری
جای سَرِمن که خالیه جاش ،اللهُ روی سینَت بذاری
الله الله الله الله الله
اَگه از گـَردَنت اُونو دَربیاری
اَگه جائی بری اُونو جا بذاری
معلوم میشه معلوم میشه معلوم میشه که دوستم نداری
الله الله الله الله الله

ترانه سرا : وارد نشده استوقتی دارم عریضمو 
خدمتتون عرض می کنم، عرض می کنم
خودم که تعریف می کنم 
عاشقی مو حض می کنم، حض می کنم
یه شمع دل سوخته دلی
مثل دلم نذر می کنم
ذوق می کنم شما منو
دوسم دارین فرض می کنم، فرض می کنم
ذوق می کنم، حض می کنم

گلی به گوشه ی جمالتون
معرفت و مرامتون
اجازه صادر بکنین
دلم بشه به نامتون

پیشه ی من عاشقیه
عشقی که طعم به داره
مثل تو نازنین گلی 
نوبر کوتبه داره

دوس ندارم نور چراغ برگای باغم
به شما دست بزنه
دوس ندارم حتی سرانگشتای بادم
به شما دست بزنه

ترانه سرا : وارد نشده استﺗﻮ ﻧﯽ ﻧﯽ ﭼﺸﺎﺕ ﺧﯿﺴﻪ ﺁﺩﻡ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻪ

ﺑﻨﻮﯾﺴﻪ

ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻪ ﭘﺎﺵ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻭﺍﺷﻪ ﺍﺩﻡ ﺑﯽ ﺧﻮﺩ

ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﺷﻪ

ﺩﻭﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﺭﻃﺐ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﺗﺐ ﺩﺍﺭﯼ

ﭼﺸﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻣﺮﻏﻮﺑﻪ ﭼﻘﺪ ﺣﺎﻝ

ﭼﺸﺎﺕ ﺧﻮﺑﻪ

ﭼﺸﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻣﺮﻏﻮﺑﻪ ﭼﻘﺪ ﺣﺎﻝ

ﭼﺸﺎﺕ ﺧﻮﺑﻪ

ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺗﻮﺕ ﺗﺮ ﺩﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺣﺘﻤﺎ

ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭﯼ

ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺗﻮﺕ ﺗﺮ ﺩﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺣﺘﻤﺎ

ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭﯼ

ﭼﺸﺎﺕ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻪ ﭘﺸﮑﻦ ، ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺘﻢ

ﺷﮏ ﻧﮑﺮﺩﻡ

ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺑﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻣﻮ ﺑﺎﺯ ﺗﺮﮎ

ﻧﮑﺮﺩﻡ

ﭼﺸﺎﺕ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻪ ﭘﺸﮑﻦ ، ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺘﻢ

ﺷﮏ ﻧﮑﺮﺩﻡ

ﻫﺰﺍﺭﻡ ﺑﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻣﻮ ﺑﺎﺯ ﺗﺮﮎ

ﻧﮑﺮﺩﻡ

ﭼﺸﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻣﺮﻏﻮﺑﻪ ﭼﻘﺪ ﺣﺎﻝ

ﭼﺸﺎﺕ ﺧﻮﺑﻪ

ﭼﺸﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻣﺮﻏﻮﺑﻪ ﭼﻘﺪ ﺣﺎﻝ

ﭼﺸﺎﺕ ﺧﻮﺑﻪ

**********************

**********************

ﭼﺸﺎﺕ ﺭﻧﮕﺶ ﻟﻌﺎﺏ ﺩﺍﺭﻩ ﺭﻭ ﻣﻮﺟﺎﺵ

ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺩﺍﺭﻩ

ﭼﺸﺎﺕ ﺭﻧﮕﺶ ﻟﻌﺎﺏ ﺩﺍﺭﻩ ﺭﻭ ﻣﻮﺟﺎﺵ

ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺩﺍﺭﻩ

ﻭﻟﯽ ﺑﯽ ﺩﯾﻦ ﻻ ﻣﺬﻫﺐ ﺯﯾﺎﺭﺗﺶ ﺛﻮﺍﺏ ﺩﺍﺭﻩ

ﻭﻟﯽ ﺑﯽ ﺩﯾﻦ ﻻ ﻣﺬﻫﺐ ﺯﯾﺎﺭﺗﺶ ﺛﻮﺍﺏ ﺩﺍﺭﻩ

ﭼﺸﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻣﺮﻏﻮﺑﻪ ﭼﻘﺪ ﺣﺎﻝ

ﭼﺸﺎﺕ ﺧﻮﺑﻪ

ﭼﺸﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻣﺮﻏﻮﺑﻪ ﭼﻘﺪ ﺣﺎﻝ

ﭼﺸﺎﺕ ﺧﻮﺑﻪ

ﺗﻮ ﻧﯽ ﻧﯽ ﭼﺸﺎﺕ ﺧﯿﺴﻪ ﺁﺩﻡ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻪ

ﺑﻨﻮﯾﺴﻪ

ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻪ ﭘﺎﺵ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻭﺍﺷﻪ ﺍﺩﻡ ﺑﯽ ﺧﻮﺩ

ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﺷﻪ

ﺩﻭﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﺭﻃﺐ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﺗﺐ ﺩﺍﺭﯼ

ﭼﺸﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻣﺮﻏﻮﺑﻪ ﭼﻘﺪ ﺣﺎﻝ

ﭼﺸﺎﺕ ﺧﻮﺑﻪ

ﭼﺸﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻣﺮﻏﻮﺑﻪ ﭼﻘﺪ ﺣﺎﻝ

ﭼﺸﺎﺕ ﺧﻮﺑﻪ

ترانه سرا : مسعود امینیبیا سوار قصه رو، رو اسب خستگی ببین/ببین شدم یه خاطره فقط همین ،فقط همین/ببین بهار عشقمون پر از گلای پرپره/غم، جفت مهربونتو به باغ گریه می بره//ای تو مثل قصه با من همسفر تا مرز رویا/این منم تنهای تنها خسته از تکرار شبها/طرح مات انتظارم ، چشم من فانوس راهه/جاده اما امتدادش ، مثل بخت من سیاهه//چه تلخه بی تو گم شدن تو سایه های سرد شب/چه خسته پرسه میزنه پس از تو کوچه گرد شب/شاید تو با ستاره های شب صدامو گوش بدی/از برج عاجت آخرین ترانه هامو گوش بدی/لحظه های تلخ مرگه لحظه های بی تو بودن از تو سهم من همینه/شعر دلتنگی سرودنسایه ای تنها رو هر شب تا در میخونه بردن/در پناه می شبا رو به فراموشی سپردن

ترانه سرا : وارد نشده استتورو خدا بَد بیاری رو

پا بَد روزگازی رو

اُون همه یادگاری رو

ماشین دودی سواری روی رو

گاری آب شاهی رو

نون یه چارَک ،سه شاهی رو

آخ ،مادَرم اصل کاری رو

گذاشتمو گذشتم ،اُومدمو بَر نگشتم

اُومدمو اینجا موندم ،خودمو بیخود سوزوندم

آخه همه بدبیاریام ،شب تا سَحَر بیداریام

این همه بیقراریام ،هقهق ِ گریه زاریام

واسه اینه که وطن میخوام

پَرچَمشو ،کفن میخوام

واسه اینه که وطن میخوام

پَرچَمشو ،کفن میخوام

تورو خدا بَد بیاری رو

پا بَد روزگازی رو

اُون همه یادگاری رو

ماشین دودی سواری روی رو

گاری آب شاهی رو

نون یه چارَک ،سه شاهی رو

آخ ،مادَرم اصل کاری رو

گذاشتمو گذشتم ،اُومدمو بَر نگشتم

اُومدمو اینجا موندم ،خودمو بیخود سوزوندم

آخه همه بدبیاریام ،شب تا سَحَر بیداریام

این همه بیقراریام ،هقهق ِ گریه زاریام

واسه اینه که وطن میخوام

پَرچَمشو ،کفن میخوام

واسه اینه که وطن میخوام

پَرچَمشو ،کفن میخوام

ترانه سرا : وارد نشده استدو چشم تو عقیقه ،خوشگله وُ عتیقه

قُربون مهربونیش ،با دلمن رفیقه

تو از کدُوم بهاری ،عطر شکوفه داری

دل توُ دلم نذاشتی ،اَهل کدوم دیاری

مُژگون صَف کشیده ،پشت چشات خوابیده

چه شورو حالی داشته ،وقتی خدا کشیده

اَشکای دونه دونَت ،میریزه به روی گونَت

بَلا نگیری دختر ،

با این همه بَهونَت ،من که شدم دیوونَت

کبوترای خسته ،رو سینه هات نشسته

توُ آشیون مَخمَل پَراشونو کیی بَسته

گل گلی کُن لباتو ،سورمه بکش چشاتو

تا که بیام بچینم ،غُنچهء بوسه هاتو

هر چی داری قشنگه ،دنیای رنگوارنگه

توُ اُون بُلور سینَت ،یه دل داری که سنگه

دو چشم تو عقیقه ،خوشگله وُ عتیقه

قُربون مهربونیش ،با دلمن رفیقه

تو از کدُوم بهاری ،عطر شکوفه داری

دل توُ دلم نذاشتی ،اَهل کدوم دیاری

مُژگون صَف کشیده ،پشت چشات خوابیده

چه شورو حالی داشته ،وقتی خدا کشیده

اَشکای دونه دونَت ،میریزه به روی گونَت

بَلا نگیری دختر ،

با این همه بَهونَت ،من که شدم دیوونَت

کبوترای خسته ،رو سینه هات نشسته

توُ آشیون مَخمَل پَراشونو کیی بَسته

گل گلی کُن لباتو ،سورمه بکش چشاتو

تا که بیام بچینم ،غُنچهء بوسه هاتو

هر چی داری قشنگه ،دنیای رنگوارنگه

توُ اُون بُلور سینَت ،یه دل داری که سنگه

ترانه سرا : وارد نشده استتَبت که تَب نیست ،یه شب دو شب نیست

حَبه نَباته ،لَبت که لَب نیست

عمریه میسوزه تنم ،عاشقو دیوونه منم ،یه شب دو شب نیست

چی به روزم که آوُردی تو با اُون چشمای شیطوُن

آهای نَخونده مهمون ،مَنو کردی پریشون

یادمه اُون همه حرفا که زدی کنار دالوُن

توُ اُون ظهر تابستون ،هَمَش از دِلو از جون

تَبت که تَب نیست ،یه شب دو شب نیست

حَبه نَباته ،لَبت که لَب نیست

تو پاوَرچین ،با اُون ذُلف پَریشون ،

توُ قلبم شدی مهمون ،با اُون دوتا گل خندون ،

هوارو کردی بیرون ازاین خونهء ویروُن

تَبت که تَب نیست ،یه شب دو شب نیست

حَبه نَباته ،لَبت که لَب نیست

تَبت که تَب نیست ،یه شب دو شب نیست

حَبه نَباته ،لَبت که لَب نیست

تو پاوَرچین ،با اُون ذُلف پَریشون ،

توُ قلبم شدی مهمون ،با اُون دوتا گل خندون ،

هوارو کردی بیرون ازاین خونهء ویروُن

تَبت که تَب نیست ،یه شب دو شب نیست

حَبه نَباته ،لَبت که لَب نیست

تَبت که تَب نیست ،یه شب دو شب نیست

حَبه نَباته ،لَبت که لَب نیست

تَبت که تَب نیست ،یه شب دو شب نیست

حَبه نَباته ،لَبت که لَب نیست

عمریه تَب داره تواَم ،خسته وُ بیمار تواَم ،یه شب دو شب نیست

چی به روزم که آوُردی تو با اُون چشمای شیطوُن

آهای نَخونده مهمون ،مَنو کردی پریشون

یادمه اُون همه حرفا که زدی کنار دالوُن

توُ اُون ظهر تابستون ،هَمَش از دِلو از جون

تَبت که تَب نیست ،یه شب دو شب نیست

حَبه نَباته ،لَبت که لَب نیست

تو پاوَرچین ،با اُون ذُلف پَریشون ،

توُ قلبم شدی مهمون ،با اُون دوتا گل خندون ،

هوارو کردی بیرون ازاین خونهء ویروُن

تَبت که تَب نیست ،یه شب دو شب نیست

حَبه نَباته ،لَبت که لَب نیست

تَبت که تَب نیست ،یه شب دو شب نیست

حَبه نَباته ،لَبت که لَب نیست

ترانه سرا : وارد نشده استتَبت که تَب نیست ،یه شب دو شب نیست

حَبه نَباته ،لَبت که لَب نیست

عمریه میسوزه تنم ،عاشقو دیوونه منم ،یه شب دو شب نیست

چی به روزم که آوُردی تو با اُون چشمای شیطوُن

آهای نَخونده مهمون ،مَنو کردی پریشون

یادمه اُون همه حرفا که زدی کنار دالوُن

توُ اُون ظهر تابستون ،هَمَش از دِلو از جون

تَبت که تَب نیست ،یه شب دو شب نیست

حَبه نَباته ،لَبت که لَب نیست

تو پاوَرچین ،با اُون ذُلف پَریشون ،

توُ قلبم شدی مهمون ،با اُون دوتا گل خندون ،

هوارو کردی بیرون ازاین خونهء ویروُن

تَبت که تَب نیست ،یه شب دو شب نیست

حَبه نَباته ،لَبت که لَب نیست

تَبت که تَب نیست ،یه شب دو شب نیست

حَبه نَباته ،لَبت که لَب نیست

تو پاوَرچین ،با اُون ذُلف پَریشون ،

توُ قلبم شدی مهمون ،با اُون دوتا گل خندون ،

هوارو کردی بیرون ازاین خونهء ویروُن

تَبت که تَب نیست ،یه شب دو شب نیست

حَبه نَباته ،لَبت که لَب نیست

تَبت که تَب نیست ،یه شب دو شب نیست

حَبه نَباته ،لَبت که لَب نیست

تَبت که تَب نیست ،یه شب دو شب نیست

حَبه نَباته ،لَبت که لَب نیست

عمریه تَب داره تواَم ،خسته وُ بیمار تواَم ،یه شب دو شب نیست

چی به روزم که آوُردی تو با اُون چشمای شیطوُن

آهای نَخونده مهمون ،مَنو کردی پریشون

یادمه اُون همه حرفا که زدی کنار دالوُن

توُ اُون ظهر تابستون ،هَمَش از دِلو از جون

تَبت که تَب نیست ،یه شب دو شب نیست

حَبه نَباته ،لَبت که لَب نیست

تو پاوَرچین ،با اُون ذُلف پَریشون ،

توُ قلبم شدی مهمون ،با اُون دوتا گل خندون ،

هوارو کردی بیرون ازاین خونهء ویروُن

تَبت که تَب نیست ،یه شب دو شب نیست

حَبه نَباته ،لَبت که لَب نیست

تَبت که تَب نیست ،یه شب دو شب نیست

حَبه نَباته ،لَبت که لَب نیست

ترانه سرا : وارد نشده استهوای تو ،هوای این خونه نبود

دلت مثل زمونه بود ،قهرای تو بهونه بود

اما باختی ،منو دیر شناختی

اما باختی ،منو دیر شناختی

بَنای عاشقیمون ،خونهء کاه گِلی بود

در هم شکستی آسون ،خیال باطلی بود

دلم عجب دلی بود

اما باختی ،منو دیر شناختی

اما باختی ،منو دیر شناختی

توئی که چَترنوازش روُ سرم وا کردی

اِنقَدَر گشتیو گشتی منو پیدا کردی

قصهَ موُنو عاقبت وِردِ زبونها کردی

دلت رُو دَربه دَرو یکه وُ تنها کردی

اما باختی ،منو دیر شناختی

عمرو باختی ،منو دیر شناختی

عمرو باختی ،منو دیر شناختی

عمرو باختی ،منو دیر شناختی

هوای تو ،هوای این خونه نبود

دلت مثل زمونه بود ،قهرای تو بهونه بود

اما باختی ،منو دیر شناختی

اما باختی ،منو دیر شناختی

بَنای عاشقیمون ،خونهء کاه گِلی بود

در هم شکستی آسون ،خیال باطلی بود

دلم عجب دلی بود

اما باختی ،منو دیر شناختی

اما باختی ،منو دیر شناختی

توئی که چَترنوازش روُ سرم وا کردی

اِنقَدَر گشتیو گشتی منو پیدا کردی

قصهَ موُنو عاقبت وِردِ زبونها کردی

دلت رُو دَربه دَرو یکه وُ تنها کردی

اما باختی ،منو دیر شناختی

عمرو باختی ،منو دیر شناختی

عمرو باختی ،منو دیر شناختی

عمرو باختی ،منو دیر شناختی

ترانه سرا : وارد نشده استهوای تو ،هوای این خونه نبود

دلت مثل زمونه بود ،قهرای تو بهونه بود

اما باختی ،منو دیر شناختی

اما باختی ،منو دیر شناختی

بَنای عاشقیمون ،خونهء کاه گِلی بود

در هم شکستی آسون ،خیال باطلی بود

دلم عجب دلی بود

اما باختی ،منو دیر شناختی

اما باختی ،منو دیر شناختی

توئی که چَترنوازش روُ سرم وا کردی

اِنقَدَر گشتیو گشتی منو پیدا کردی

قصهَ موُنو عاقبت وِردِ زبونها کردی

دلت رُو دَربه دَرو یکه وُ تنها کردی

اما باختی ،منو دیر شناختی

عمرو باختی ،منو دیر شناختی

عمرو باختی ،منو دیر شناختی

عمرو باختی ،منو دیر شناختی

هوای تو ،هوای این خونه نبود

دلت مثل زمونه بود ،قهرای تو بهونه بود

اما باختی ،منو دیر شناختی

اما باختی ،منو دیر شناختی

بَنای عاشقیمون ،خونهء کاه گِلی بود

در هم شکستی آسون ،خیال باطلی بود

دلم عجب دلی بود

اما باختی ،منو دیر شناختی

اما باختی ،منو دیر شناختی

توئی که چَترنوازش روُ سرم وا کردی

اِنقَدَر گشتیو گشتی منو پیدا کردی

قصهَ موُنو عاقبت وِردِ زبونها کردی

دلت رُو دَربه دَرو یکه وُ تنها کردی

اما باختی ،منو دیر شناختی

عمرو باختی ،منو دیر شناختی

عمرو باختی ،منو دیر شناختی

عمرو باختی ،منو دیر شناختی

ترانه سرا : وارد نشده استهوای تو ،هوای این خونه نبود

دلت مثل زمونه بود ،قهرای تو بهونه بود

اما باختی ،منو دیر شناختی

اما باختی ،منو دیر شناختی

بَنای عاشقیمون ،خونهء کاه گِلی بود

در هم شکستی آسون ،خیال باطلی بود

دلم عجب دلی بود

اما باختی ،منو دیر شناختی

اما باختی ،منو دیر شناختی

توئی که چَترنوازش روُ سرم وا کردی

اِنقَدَر گشتیو گشتی منو پیدا کردی

قصهَ موُنو عاقبت وِردِ زبونها کردی

دلت رُو دَربه دَرو یکه وُ تنها کردی

اما باختی ،منو دیر شناختی

عمرو باختی ،منو دیر شناختی

عمرو باختی ،منو دیر شناختی

عمرو باختی ،منو دیر شناختی

هوای تو ،هوای این خونه نبود

دلت مثل زمونه بود ،قهرای تو بهونه بود

اما باختی ،منو دیر شناختی

اما باختی ،منو دیر شناختی

بَنای عاشقیمون ،خونهء کاه گِلی بود

در هم شکستی آسون ،خیال باطلی بود

دلم عجب دلی بود

اما باختی ،منو دیر شناختی

اما باختی ،منو دیر شناختی

توئی که چَترنوازش روُ سرم وا کردی

اِنقَدَر گشتیو گشتی منو پیدا کردی

قصهَ موُنو عاقبت وِردِ زبونها کردی

دلت رُو دَربه دَرو یکه وُ تنها کردی

اما باختی ،منو دیر شناختی

عمرو باختی ،منو دیر شناختی

عمرو باختی ،منو دیر شناختی

عمرو باختی ،منو دیر شناختی

ترانه سرا : وارد نشده استکلام مسعودفردمنش:

گَر فاصله ای هست میان من و تو

بَردار به لبخندی ،بَردار به پیغامی

سلام ای نازنین باز نامه دادم

نمیره قصهء عشقت زیادم

گذاشتی عمرتو پای دل من

نشستی پای حرفای دل من

نَرَنجیدی تو از امروزو فردام

نترسیدی که من این سوی دنیام

منو شرمنده کردی با محبت

که دیدار تو اسمش شد زیارت

آواز شاهرخ :

خیال نکُن که بی خیال ،از تو وُ روزگارتم

به فکرتم به یادتم زنده به انتظارتم

اُونجورا که توُ فکرمی ،حس میکُنم کنارتم

اُونجورا که توُ فکرمی ،حس میکُنم کنارتم

اُنوَر دنیا که باشی ،خودم میام میارمت

غصهء تنهائی نخور ،

تنها مگه میذارمت ،تنها مگه میذارمت

ببین که چی به روز این زندگیت آوردی

از وقتی دل سپردی ،

یادمه غصه خوردی یادمه غصه خوردی

موتو سفید کردی ،روتو سیاه کردی

تو با خودت عزیزم ،ببین چه ها کردی

خودتو فدای این عشق ،

چه بی ریا کردی چه بی ریا کردی

کلام مسعود فردمنش :

تو که رفتی پریشون شد خیالم

همه گفتن که من دیوونه حالم

نمیدونن که این دیوونه ،درفکرشفا نیست

که هرچی باشه ،اما بی وفا نیست

آواز شاهرخ :

خیال نکُن که بی خیال ،از تو وُ روزگارتم

به فکرتم به یادتم زنده به انتظارتم

اُونجورا که توُ فکرمی ،حس میکُنم کنارتم

اُونجورا که توُ فکرمی ،حس میکُنم کنارتم

اُنوَر دنیا که باشی ،خودم میام میارمت

غصهء تنهائی نخور ،

تنها مگه میذارمت ،تنها مگه میذارمت

ترانه سرا : وارد نشده استکلام مسعودفردمنش :

این کُوله بار عشقو گذاشتی باز روُ دوُشم

هیچی نمونده تا من دوباره زیرو روُشم

آن تیر که آن کمان چشم تو رها کرد ،

دیدی که چه ها کرد

دیدی که سراسیمه دل از سینه جدا کرد

دیدی که چه ها کرد

با خود دوهزار غصه وُ درد تازه آورد

دیدی که فقط آمدو یک دَرد دَوا کرد

آواز شاهرخ :

خیال نمیکردم که تو ،یه روز عزیز من بشی

از این خزون بی کَسی ،راه گُریز من بشی

به فکر من نمیرسید ،اصلا بدونی عشق چیه

اُونی که دنبال هوس ،یا اُون که عاشقت کیه

مگه میشه تورو دیدو ،به تو از دو رَنگیا گفت

تورو باید دیدو باید به تو از قَشنگیا گفت

مگه میشه که دُروغ گفت ،به توئی که نازنینی

تو خودت میشناسی عشقو ،هرکجا اُونو ببینی

هرکجا اُونو ببینی

خیال نمیکردم که تو ،یه روز همه کَسَم بشی

با من بی کَسو غریب ،یه روزی هم قَسَم بشی

اصلا نمی اُومد بِهِت که عشقو حتی بشناسی

اما دیدم که مثل تو ،عاشق نمیشه هیچ کَسی

کلام مسعودفردمنش :

شبهای درازیست که در خلوت دل بیدارم

در بَزم غریبانه ای از عشق تو دعوت دارم

ترانه سرا : وارد نشده استکلام مسعودفردمنش :

از اُون بهار تا این بهار ،هزارو یک خزون بود

چه خوب می شد که روزگار ،همیشه مهربون بود

هِی صبرو هِی تحمُل ،

کلاغ میخوند میگفتیم ،یه روز میخونه بُلبُل

توُ باغچه خار دَر اُومد ،

گفتیم اینم قشنگه ،کَمی نداره از گُل

آواز شاهرخ :

هِی صبرو هِی تحمُل ،

کلاغ میخوند میگفتیم ،یه روز میخونه بُلبُل

توُ باغچه خار دَر اُومد ،

گفتیم اینم قشنگه ،کَمی نداره از گُل

کلام مسعودفردمنش :

هِی روزا سَر میومد

هِی شب می شد دوباره ستاره دَر میومد

هرکی میومد دو روزی میموند

هرکی میرسید یه چیزی میخوند

از اُون بهار تا این بهار ،هزارو یک خزون بود

ترانه سرا : وارد نشده استکلام مسعودفردمنش :

از هم آغوشی باران هوس

با تن خشک کَویر دل ما

خار صدسالهء غم ،شاخهء دیگرآورد

با هوس هم دل ما شاد نشد

غصه از دست دل آزاد نشد

با هوس هم سَرِ ما مست نکرد

خنده را با لب پژمردهء ما ،

رفیق و همدست نکرد

آواز شاهرخ :

با هوس هم دل ما شاد نشد

غصه از دست دل آزاد نشد

با هوس هم ،اَشگ ماتَم که رفیق دل ماست

از رفاقت نبریدو ،از پریشانی ما ،خسته وُ بیزار نشد

کلام مسعودفردمنش :

با هوس هم ،اَشگ ماتَم که رفیق دل ماست

از رفاقت نبریدو ،از خطوط گنگ پیشانی ما

از پریشانی ما ،خسته وُ بیزار نشد

با هوس هم تَن خشکیدهءما ،تَکیدو پَربار نشد

بوتهء خشک اُمید ،

اَبَدا غنچه نکردو هرگز از شکوفه پُربار نشد

با هوس هم دل ما شاد نشد

آواز شاهرخ :

با هوس هم دل ما شاد نشد

غصه از دست دل آزاد نشد

با هوس هم دل ما شاد نشد

غصه از دست دل آزاد نشد

ترانه سرا : وارد نشده استآواز شاهرخ :

لالا لالا همه در خواب نازن

دیگه چیزی ندارن تا ببازن

بخواب آروم ،نه اینکه وقت خوابه

بخواب ای گل که بیداری عذابه وُ عذابه

نَترس از دست بی قانون فردا

بخواب جونم که قانون داره دنیا

بخواب آروم گلِ گلدونِ خونه

که بیرون تا بخوای نامهربونه

لالا لالا که قلبم زیرو روُ شد

که دست عاشقم پیش تو روُ شد

که بازم این دلم دیوونگی کرد

که این دیوونه با عشق زندگی کرد

بخواب ای گل الهی دَر نموُنی

نگیره بغضت از نامهرَبونی

بخواب جُونم که درهارو ببندم

نخوای از من که با گریه بخندم

لالا لالا که قلبم زیرو روُ شد

که دست عاشقم پیش تو روُ شد

که بازم این دلم دیوونگی کرد

که این دیوونه با عشق زندگی کرد

بخواب ای گل الهی دَر نمُونی

نگیره بغضت از نامهرَبونی

بخواب جُونم که درهارو ببندم

نخوای از من که با گریه بخندم

کلام مسعودفردمنش:

بخواب آروم که خورشیدم خاموشه

اُونم باید بِره چیزی بپوشه

اُونم طاقت نداره توُی سرما

اُونم غافل شد از حال دل ما

همه اینجا غریب اَندَر غریبَن

همه از بی نیازی بی نصیبَن

الهی کُور بشَم گَر دیده باشم

میگَن اینجا همه مردم فَریبن

چه بی قانونه،قانونش ،چقدر بی بَرکَته،نونش

به نِرخ مُفته جون کندن ،شده چیزای اَرزونش

نمی دونی چقدرسخته ،همُون کارای آسونش

هَمَش بغضو هَمَش بغضه ،روی لبهای خندونش

نَترس از دست بی قانون فردا

بخواب جونم که قانون داره دنیا

ترانه سرا : وارد نشده استمن به دنبال اتاقی خالی

روزها می گردم

تا از اینجا بروم.

من به دنبال اتاقی خالی

کز دل پنجره اش

عطر گل بوته ی شبنم زده ای می گذرد

کز دل پنجره اش

ناله و سوز نی غمزده ای میگذرد

روزهاست می گردم

تا از اینجا بروم.

من به دنبال گلیمی ساده

سقفی از چوب و حصیر

سردری افتاده

من به دنبال هوای خنک آزادی

و دری، پنجره ای باز به یک آبادی

روزهاست می گردم

تا از اینجا بروم.

من به دنبال هوایی نه چنین آلوده

روزگاری نه چنین افسرده

روزهایی نه چنین پژمرده

روزها می گردم

تا از اینجا بروم.

من به دنبال اتاقی خالی

روزها می گردم

کز سر کوچه ی آن

جوی آبی

چشمه ای می گذرد

که مرا عصر به عصر

به تماشا ببرد.

کاش که پیرزنی

صاحب یک بز پیر

با دو تا مرغ و خروس

و سگی بازیگوش

کاش همسایه ی دیوار به دیوار اتاقم باشد.

کاش که توی حیاطش باشد

دوسه تایی از درختان بلند

چند تایی نارنج

و چناری که کلاغی هر روز

به سراغش برود.

و من

هر روز

به عشق گل روشان

بروم

پنجره را باز کنم.

ترانه سرا : وارد نشده استکاور آلبوم حکایت چهارم

برایت بارها باید بگویم که در رگهای من جاری شدی چون خون که از من سا ختی بار دگر مجنون شاید ‍،از شکوه عشق خانمان سوز برایت بارها باید قسم ها یاد کردبرایت بارها باید سر سجده فرود اورد شاید ، زدست تو به تاریکی کوهستان غم باید سفر کرد به دنبال تو تا خورشید باید رفت به پیش پای تو شاید که چون یک مشت خاک بی بها گردد برای قلب تو شاید خدا گردد نمیدانم که در جای نگین تاج زرین کلاهت جای میگیرم و یا در زیر پاهای تو بی رحمانه میمیرم شاید ، نمیدانم که بعد از سالهای سخت و دشوار که بعد از روزهای گرم و شیرین زمان مردنم ، زمان مردنم ایا در اغوش تو جانم را خدا گیرد و یا این ارزو در نطفه میمیرد شاید

ترانه سرا : وارد نشده استکلام مسعودفردمنش:

نبرد نابرابر

نیست کار ما برادر

موضوع درس امروز

درس جوونمردیه

می دونین کیه معلم

غلامرضا تختیه

باید که توی زندگی

یه مرد باشیم تو میدون

این راه و رسم تختیه

آی بچه های ایرون

پیرو راه مردایین؟

شاگرد پهلوونایین؟

خوبه که یادتون باشه

معلمای فردایین

یه تختی بود یه ایرون

خاطر خواهاش فراوون

کارش رضای مردم

به دادشون رسیدن

به جای مهر و امضا

حرفشو می خریدن

روزی و روزگاری

در حین کارزاری

فهمید که یک دست

حریف اون شکسته

مردونه با شهامت

گفت نیست این عدالت

نبرد نا برابر

نیست کار ما برادر

تموم دنیا دیدن

کشتی گرفت یه دستی

گویی که ساغری شد در گیر و دار مستی

اون نیست

اما اسمش موند تو دیار هستی

یه تختی بود یه دنیا

دلش به قد دریا

تو قصه ها نوشتن

حقیقته نه رویا

اسمش چه رونقی داد

به اسم پهلوونا

دنبال راه و رسمش

راه افتادن جوونا

یه تختی بود یه بازار

دوست داشت بمیره

اما مردم نبینن آزار

یه تختی بود یه میدون

وای ز روز مرگش

مردم با چشم گریون

یه ملت و یه تختی

قصه اش قشنگه اما

پایان روزگارش

رسید به شوربختی

یه تختی بود که مردش

از بس زمین نخوردش

گفتن که خود کشی بود

از بس که در خوشی بود

گفتیم دروغه

شاید

از درد و نا خوشی بود

یه تختی بود که کشته شد اما

توی روز نامه ها یه جور دیگه نوشته شد

یه تختی بود که کشتنش

اما دلیل مرگشو خاطرخواهی نوشتنش

یه تختیه که زنده اس

قصه ش کوتاهه اما

اسمش که خیلی گنده اس

چه باخت چه برد مهم نیست

اما تا دنیا دنیاست

برنده اس و برنده س

نبرد نا برابر

نیست کار ما برادر

ترانه سرا : وارد نشده استنامت رسید عطر تنت رو داره

می خونمش دوباره و دوباره و دوباره

می بوسمش صد تا هزار تا بوسه

نامه ی تو اشکمو درمی یاره

علی سعدانی پور

نوشتی که دوسم داری

دوسم داری مثل نفس

دوسم داری چه بی هوس

دوسم داری نه بیش نه بس

بخوام بگم وای یه عالمه س

بخوام بگم وای یه عالمه س

نوشتی که بازم میاد شبهای پر ستاره

بازم با هم پر می کشیم به آسمون دوباره

نوشتی که بازم میاد خورشید تن طلایی

بازم خودم می برمت به شهر با وفایی

ترانه سرا : وارد نشده استبخون آوازه خون امشب برامون

بخون تا خون بریزه از چشامون

بخون قربون لحن سینه سوزت

فدای این صدای شب فروزت

بخون آوازه خون غم دارم امشب

من حتی از خودم بیزارم امشب

تب آواز تو بغض گلومه

بذار این عقده رو بردارم امشب

آی بخون آوازه خون امشب برامون

بخون تا خون بریزه از چشامون

بگو احساستو با ناله ی نی

شکایت ها کن از دنیا فراوون

بخون قربون لحن سینه سوزت

فدای این صدای شب فروزت

تو تسلیم غمای عاشقونه

بگو شرح کبود حال و روزت

بخون آوازه خون با حق حق من

دلم تنگه از این غربت نشستن

نمی شناسی منو اما کلامت

گل آتیشه رو نازک دل من

تو تنها مونس شبهای سردی

که محرم داریه عشاقو کردی

بخون شرمنده کن اشکای ما رو

بگو امشب تو هم یکپارچه دردی

آی بخون آوازه خون...

ترانه سرا : وارد نشده استوقتی گفتی دوسَم نداری،دل با غم همسفر شد

تو هم که از دل خبر نداری ،طفلی دل دربه در شد

وقتی گفتی عشقی نمونده ،شبهایم تیره تر شد

وقتی گفتی عاشقم هستی ،دنیا رنگ سَحَر شد ،دنیا رنگ سَحَر شد

وقتی شنُفتَم بِهِت میگفتم ،عاشقت هستم ،تورو میپرستم

وقتی شنُفتَم بِهِت میگفتم ،عاشقت هستم ،تورو میپرستم

حالا بیا عشق من توُی همه دنیا به ساز دل گوش بکن

هرچی غم بَد داری ،توُ عالم فانی بیا فرامش بکن

حالا بیا عشق من توُی همه دنیا به ساز دل گوش بکن

هرچی غم بَد داری ،توُ عالم فانی بیا فرامش بکن

وقتی گفتی دوسَم نداری،دل با غم همسفر شد

تو هم که از دل خبر نداری ،طفلی دل دربه در شد

وقتی گفتی عشقی نمونده ،شبهایم تیره تر شد

وقتی گفتی عاشقم هستی ،دنیا رنگ سَحَر شد ،دنیا رنگ سَحَر شد

وقتی شنُفتَم بِهِت میگفتم ،عاشقت هستم ،تورو میپرستم

وقتی شنُفتَم بِهِت میگفتم ،عاشقت هستم ،تورو میپرستم

حالا بیا عشق من توُی همه دنیا به ساز دل گوش بکن

هرچی غم بَد داری ،توُ عالم فانی بیا فرامش بکن

حالا بیا عشق من توُی همه دنیا به ساز دل گوش بکن

هرچی غم بَد داری ،توُ عالم فانی بیا فرامش بکن

حالا بیا عشق من توُی همه دنیا به ساز دل گوش بکن

هرچی غم بَد داری ،توُ عالم فانی بیا فرامش بکن

حالا بیا عشق من توُی همه دنیا به ساز دل گوش بکن

هرچی غم بَد داری ،توُ عالم فانی بیا فرامش بکن

ترانه سرا : وارد نشده استتوُ سرزمین عاشقا ،میگن زبَرکَت خدا

سکه میوفته از بهاء ،سکه میوفته از بهاء

توُ سرزمین عاشقا ،میگن زبَرکَت خدا

سکه میوفته از بهاء ،سکه میوفته از بهاء

هر یه نفر یه ماه داره ،توُهر خونه یه شاه داره

قوم و قبیله ای که نیست ،سفید دار وُ سیاه داره

محاله اُونجا گُم بشی ،چون که فقط یه راه داره

محاله اُونجا گُم بشی ،چون که فقط یه راه داره

توُ سرزمین عاشقا ،میگن زبَرکَت خدا

سکه میوفته از بهاء ،سکه میوفته از بهاء

میگن وُفور نعمته ،خاکو طلا یه قیمته

میگن که شهر رحمته ،دیواراش از محبته

میگن که شهر رحمته وُدیواراش از محبته

توُ سرزمین عاشقا ،میگن زبَرکَت خدا

سکه میوفته از بهاء ،سکه میوفته از بهاء

میگن یه آسمون داره که صد هزارتا ماه داره

این همه ماه و یک ستاره ،این همه ماه یک ستاره

شبا که مهتابی میشه ،شبا که مهتابی میشه

ستارهِ از خشگلی محل ماها نمیزاره

ستارهِ از خشگلی محل ماه نمیزاره

توُ سرزمین عاشقا ،میگن زبَرکَت خدا

سکه میوفته از بهاء ،سکه میوفته از بهاء

توُ سرزمین عاشقا ،میگن زبَرکَت خدا

سکه میوفته از بهاء ،سکه میوفته از بهاء

هر یه نفر یه ماه داره ،توُهر خونه یه شاه داره

قوم و قبیله ای که نیست ،سفید دار وُ سیاه داره

محاله اُونجا گُم بشی ،چون که فقط یه راه داره

محاله اُونجا گُم بشی ،چون که فقط یه راه داره

توُ سرزمین عاشقا ،میگن زبَرکَت خدا

سکه میوفته از بهاء ،سکه میوفته از بهاء

میگن وُفور نعمته ،خاکو طلا یه قیمته

میگن که شهر رحمته ،دیواراش از محبته

میگن که شهر رحمته وُدیواراش از محبته

توُ سرزمین عاشقا ،میگن زبَرکَت خدا

سکه میوفته از بهاء ،سکه میوفته از بهاء

میگن یه آسمون داره که صد هزارتا ماه داره

این همه ماه و یک ستاره ،این همه ماه یک ستاره

شبا که مهتابی میشه ،شبا که مهتابی میشه

ستارهِ از خشگلی محل ماها نمیزاره

ستارهِ از خشگلی محل ماه نمیزاره

ترانه سرا : وارد نشده استنَیومدی نَیومدی ،بگو چی شد نَیومدی

داغت نبینه مادرت ،آتیش به جون من زدی

کی مثل من دوست داره ،هر چی بگی میگه آره

هر چی براش ناز میکنی ،اینجوری طاقت بیاره

گفته بودم یه روز به تو ،آسه بیاوُ آسه بُرو

اُومدی دل شد مال تو ،به جون من زدی اَلو

زندگیمو بُردی گرو ،حالا به من میگی بُرو

نَیومدی نَیومدی ،بگو چی شد نَیومدی

داغِت نبینه مادرت ،آتیش به جون من زدی

هنوز نمیشه باورم ،که روز به روز عاشقترم

بی رحمی یَم حَدی داره ،مَنَم عزیز مادرم

وقتی میگی نمیمونی ،دل منو میرنجونی

تو قدر عشقو میدونی ،میخوای منو بترسونی

هر چی بیاری به سَرَم ،بازم میگم دوست دارم

دلم که آروم نداره ،باز می بینم عاشقترم

نَیومدی نَیومدی ،بگو چی شد نَیومدی

داغِت نبینه مادرت ،آتیش به جون من زدی

هنوز نمیشه باورم ،که روز به روز عاشقترم

بی رحمی یَم حَدی داره ،مَنَم عزیز مادرم

ترانه سرا : وارد نشده استنَیومدی نَیومدی ،بگو چی شد نَیومدی

داغت نبینه مادرت ،آتیش به جون من زدی

کی مثل من دوست داره ،هر چی بگی میگه آره

هر چی براش ناز میکنی ،اینجوری طاقت بیاره

گفته بودم یه روز به تو ،آسه بیاوُ آسه بُرو

اُومدی دل شد مال تو ،به جون من زدی اَلو

زندگیمو بُردی گرو ،حالا به من میگی بُرو

نَیومدی نَیومدی ،بگو چی شد نَیومدی

داغِت نبینه مادرت ،آتیش به جون من زدی

هنوز نمیشه باورم ،که روز به روز عاشقترم

بی رحمی یَم حَدی داره ،مَنَم عزیز مادرم

وقتی میگی نمیمونی ،دل منو میرنجونی

تو قدر عشقو میدونی ،میخوای منو بترسونی

هر چی بیاری به سَرَم ،بازم میگم دوست دارم

دلم که آروم نداره ،باز می بینم عاشقترم

نَیومدی نَیومدی ،بگو چی شد نَیومدی

داغِت نبینه مادرت ،آتیش به جون من زدی

هنوز نمیشه باورم ،که روز به روز عاشقترم

بی رحمی یَم حَدی داره ،مَنَم عزیز مادرم

ترانه سرا : وارد نشده استخستهء خستهء خسته دل من

کُنج تنهائی نشسته دل من

دل من دل من

بس که از عالم و آدم بدی دید

دَر به روی همه بسته دل من

دل من دل من

دلکم وای دلکم ،دلکم وای دلکم

دلکم عادت بچه هارو داشت

با یه ذره عاطفه ،دنیارو داشت

به یه قطره اَشک اَگر که میرسید

توُ خیالش گنج هفت دریا رو داشت

دلکم ،دل من

هرچه مهربونی کرده دل من

خودشو قُربونی کرده دل من

دلکم ،دل من

دلکم وای دلکم ،دلکم وای دلکم

دلکم وای دلکم ،دلکم وای دلکم

ترانه سرا : اردلان سرفرازکوچ غمناک پرستو های شاد
در غروبی پر ملال و بی صدا
خبر عریونی باغ ها رو داد
پاییز اومد این ور پرچین باغ
تا بچینه برگ و بال شاخه ها
کسی از گل ها نمی گیره سراغ
کسی از گل ها نمی گیره سراغ
بیا در سوک دلگیر گل صبح
بخونیم شعری از دیوان گریه
من و تو ، زاده ی فصل خزانیم
دو تن پرورده ی دامان گریه
شده ابری ، تو فضای سینه مون
قصه ی بی غمگساری های ما
می دونم پایان نداره بعد از این
قصه ی بی برگ و باری های ما
بیا در سوک دلگیر گل صبح
بخونیم شعری از دیوان گریه
من و تو ، زاده ی فصل خزانیم
دو تن پرورده ی دامان گریه
پاییزه ، پاییز عریون
من و تو ، خسته و گریون
پاییزه ، پاییز عریون
من و تو ، خسته و گریون
می نویسم با دل تنگ روی گلبرگ شقایق
فصل دلتنگی پاییز ، فصل غمگینی عاشق
بیا در سوک دلگیر گل صبح
بخونیم شعری از دیوان گریه
من و تو ، زاده ی فصل خزانیم
دو تن پرورده ی دامان گریه
پاییزه ، پاییز عریون
من و تو ، خسته و گریون
پاییزه ، پاییز عریون
من و تو ، خسته و گریون
کوچ غمناک پرستو های شاد
در غروبی پر ملال و بی صدا
خبر عریونی باغ ها رو داد
پاییز اومد این ور پرچین باغ
تا بچینه برگ و بال شاخه ها
کسی از گل ها نمی گیره سراغ
کسی از گل ها نمی گیره سراغ
بیا در سوک دلگیر گل صبح
بخونیم شعری از دیوان گریه
من و تو ، زاده ی فصل خزانیم
دو تن پرورده ی دامان گریه
شده ابری ، تو فضای سینه مون
قصه ی بی غمگساری های ما
می دونم پایان نداره بعد از این
قصه ی بی برگ و باری های ما
بیا در سوک دلگیر گل صبح
بخونیم شعری از دیوان گریه
من و تو ، زاده ی فصل خزانیم
دو تن پرورده ی دامان گریه
پاییزه ، پاییز عریون
من و تو ، خسته و گریون
پاییزه ، پاییز عریون
من و تو ، خسته و گریون
پاییزه ، پاییز عریون
من و تو ، خسته و گریون
پاییزه ، پاییز عریون
من و تو ، خسته و گریون
پاییزه ، پاییز عریون

ترانه سرا : وارد نشده استتـو صدای آواز بارون ،تپش قلب خـاکی
مثل گریه تَسکین دَردی ،مثل یک سوره پاکـی
طعم غربت روُ لباته ،مثل یک کُولـیِ عاشق
راز جنگل توُ چشاته ،گُونه هات رنگ شقایق
بی تو شمع و گل میمیره ،خونه رنگ غم میگیره
تو نذار بمونم تنهـا ،میدونی دلـم میگیره
وسعتِ قلب تـو قَـدِ یه دنیاس
خواستنت واسـه من مثل یه رویاس
بوی تو بوی بارون بوی یاسـه
دست مـن ساقه های اِلتماسه
بـی تـو میمیرن گـلای ناز گلدون
میمونن مُرغای عاشق زیربـارون
زیر بارون مُرغِ عاشق زیر بارون

تـو صدای آواز بارون ،تپش قلب خـاکی
مثل گریه تَسکین دَردی ،مثل یک سوره پاکـی
طعم غربت روُ لباته ،مثل یک کُولـیِ عاشق
راز جنگل توُ چشاته ،گُونه هات رنگ شقایق
بی تو شمع و گل میمیره ،خونه رنگ غم میگیره
تو نذار بمونم تنهـا ،میدونی دلـم میگیره
وسعتِ قلب تـو قَـدِ یه دنیاس
خواستنت واسـه من مثل یه رویاس
بوی تو بوی بارون بوی یاسـه
دست مـن ساقه های اِلتماسه
بـی تـو میمیرن گـلای ناز گلدون
میمونن مُرغای عاشق زیربـارون
زیر بارون مُرغِ عاشق زیر بارون
زیر بارون مُرغِ عاشق زیر بارون
زیر بارون مُرغِ عاشق زیر بارون
زیر بارون مُرغِ عاشق زیر بارون
زیر بارون مُرغِ عاشق زیر بارون

ترانه سرا : وارد نشده استخوب من حس میکنم ،بوی خوب دستاتو
داره انگار میاره ،قاصدک نامه هاتو
قاصدک دیر نکنی ،منو دلگیر نکنی
قاصدک دیر نکنی ،منو دلگیر نکنی
قاصدک وقتی بـیای
چشمای من از گریه برات دوُن میـپاشه
اَگه خبرات خوب نباشه
بی تو گریه کردن چه بَده ،باچشمای ماتو غم زده
گریه های مستی سردادن ،توُ هوای تلخ میـکده
کاش میتونستیم بمونیم ،از این غم کهنه رَها
با دست هم پُل بسازیم ،میون این فاصله ها
بی تو گریه کردن چه بَده ،باچشمای ماتو غم زده
گریه های مستی سردادن ،توُ هوای تلخ میـکده
خوب من خوب من ،خوب من خوب من
خوب من خوب من ،خوب من خوب من
بی تو دلم میگیره
این پَرنده بی تو ،این پَرنده بی تو
توُ این قفس میمیره
وقتی که نیستی بهار ،غمگین تَر از پاییزه
باغچَمون گل میده اما ،پَرپَر میشه می ریزه
خوب من خوب من ،خوب من خوب من
خوب من خوب من ،خوب من خوب من
بی تو دلم میگیره
این پَرنده بی تو ،این پَرنده بی تو
توُ این قفس میمیره
وقتی که نیستی بهار،غمگین تَر از پاییزه
باغچَمون گل میده اما ،پَرپَر میشه می ریزه
خوب من حس میکنم ،بوی خوب دستاتو
داره انگار میاره ،قاصدک نامه هاتو
قاصدک دیر نکنی ،منو دلگیر نکنی
قاصدک دیر نکنی ،منو دلگیر نکنی

ترانه سرا : وارد نشده استتوئی تو همرام مثل نفسهام
پایان خطی ،اُون خط آخر توُ مرز فردام
توئی یه سُنتیه یادگاری
همیشه هستی عزیز دنیام عزیز دنیام
تو تازه تری اَزحِس بُلور
معصومیتِ شعر فروغ ،محجوب
تو یه نعمتی ،توُ دنیا مثل رفیق خوب
تَنِت ضریح کعبه پُر عشق
من زائِر پُر اشتیاق تو
من عابدم پاکُ اَهورائی وای
محراب من خاک اُتاق تو
محراب من خاک اُتاق تو
منم قلَندَر ،همیشه صوفی
صدای تو تنها رَدامه
تو مثل بارون بزرگه اسمت
اسم تو پیام سلامه
تَنِت ضریح کعبه پُر عشق
من زائِر پُر اشتیاق تو
من عابدم پاکُ اَهورائی وای
محراب من خاک اُتاق تو
محراب من خاک اُتاق تو

ترانه سرا : وارد نشده استیه مسافر، یه غریبه، یه شبم بی پنجره
می روم با کوله بار سرگذشت و خاطره
خسته ام از خستگی ها
خسته از این لحظه ها
می شمارم لحظه ها را
بر نمی آرم صدا
قصه های من غمگین
اگه تلخه اگه شیرین
می روم تا واسه فردا
بسازم دنیای رنگین
هر جا می رم همه می گن یه غریبه اومده
نمی بینم هم صدایی اینم از بخت بده
من پر و امید اما دلم در التهابه
می رم که تا در غربتم نوری بتابه
ای زندگی بیزارم از بیهوده بودن
می رم که تا پیدا کنم فردای روشن

ترانه سرا : وارد نشده استشبا بی تو خونهء من مثل یک غروب شوُمه
توُ حَریم سینهء من کار دل دیگه تمومه
توی تاریکی خونه بَس به اِنتظار نشستم
با خِشتِ کُهنهء دیوار هر چه بود زدم شکستم
شبا بی تو خونهء من مثل یک غروب شوُمه
توُ حَریم سینهء من کار دل دیگه تمومه
غروب با فریاد تلخش میگه که خورشیدُ بُردن
آواز جغدی رو دیوار اِنگار میگه دلا مُردن دلا مُردن
غروب با فریاد تلخش میگه که خورشیدُ بُردن
آواز جغدی رو دیوار اِنگار میگه دلا مُردن دلا مُردن
شبا بی تو خونهء من مثل یک غروب شوُمه
تو حَریم سینهء من کار دل دیگه تمومه
توُی این اطاق تاریک جای خالیِ تو مونده
حُرم طَب داره نفسهام ،گُل عُمرم رو سوزونده
شبا بی تو خونهء من مثل یک غروب شوُمه
تو حَریم سینهء من کار دل دیگه تمومه
شبا بی تو خونهء من مثل یک غروب شوُمه
تو حَریم سینهء من کار دل دیگه تمومه

ترانه سرا : وارد نشده استغروب میاد فـُرود میاد ،خورشیدُ جامیزاره
با یک کتاب قصه مییاد که آخری نداره
دنیا برام همین دَمه ،زندگیم یه شهرماتَمه
دنیا برام همین دَمه ،زندگیم یه شهرماتَمه
خورشید میره تا عاشقا سُفره زمین بذارن
هرچی دارن به هم بگن ،جُزاین کاری ندارن
یه چلچراغ تاریکی رو از دست شب میگیره
غروب میاد تا همه چی توُ تاریکی بمیره
دنیا برام همین دَمه ،زندگیم یه شهرماتَمه
دنیا برام همین دَمه ،زندگیم یه شهرماتَمه
خورشید میره تا عاشقا سُفره زمین بذارن
هرچی دارن به هم بگن ،جُزاین کاری ندارن
یه چلچراغ تاریکی رو از دست شب میگیره
غروب میاد تا همه چی توُ تاریکی بمیره
دنیا برام همین دَمه ،زندگیم یه شهرماتَمه
دنیا برام همین دَمه ،زندگیم یه شهرماتَمه
دنیا برام همین دَمه ،زندگیم یه شهرماتَمه
دنیا برام همین دَمه ،زندگیم یه شهرماتَمه

ترانه سرا : وارد نشده استبـازَم از خونهء من بوی تنهائی میاد
پربغـض توُ گلوم چشـم من گریه میخواد
هرجاکه پامیذارم بی تو غمگین برام
توُی سینه دل من سُربِ سنگین برام
بـاز داره شب میرسه از توُی پنجـره هام
مونده توُچشمـای من بُهت اُون خاطره هام
هـای های
تـو سفر کردهء روز ،من اَسیر شب تو
بی تو چلچراغ خونه گُم شده توُی غُبار
اُون که ساخته واسه من لحظه های بی قـرار
روزی بااَسب سفید رفتو گُم شد توُغبـار
حالا من موندمو غم ،توُ گلـوم مُرده صدام
توُی سینه جا گذاشته یه دل خـالی برام
بـازَم از خونهء من بوی تنهائی میاد
پُربغـض توُ گلوم چشـم من گریه میخواد
هرجاکه پامیذارم بی تو غمگین برام
توُی سینه دل من سُربِ سنگین برام
بـاز داره شب میرسه از توُی پنجـره هام
مونده توُچشمـای من بُهت اُون خاطره هام
هـای های

ترانه سرا : وارد نشده استمیدوُنی موندن تو دیگه اَرزش نداره
گـل پَژمُرده نیاز به نوازش نداره
راه بیوفت که خیلی دیره توُ دلم شادی اَسیره
راه بیوفت که خیلی دیره توُ دلم شادی اَسیره
گـلای گلدونِتُ هیچ کسـی آب نمیده
شبا مهتاب چشات وعدهء خواب نمیده
راه بیوفت که خیلی دیره توُ دلم شادی اَسیره
راه بیوفت که خیلی دیره توُ دلم شادی اَسیره
حـالا هر وقت میبوسم لبای سُرخ تورو
بوسـه هات مثل قدیم طعم عَناب نمیده
خورشید ازاُون روزی که لب گلهـاتو سوزوند
آبپاش اَبرا دیگه گلاتو آب نمیده
راه بیوفت که خیلی دیره توُ دلم شادی اَسیره
راه بیوفت که خیلی دیره توُ دلم شادی اَسیره
برای این دل من سخت تنهـا بمونه
حالا که رفتیو دل قصهء غـم می خونه
راه بیوفت که خیلی دیره توُ دلم شادی اَسیره
راه بیوفت که خیلی دیره توُ دلم شادی اَسیره
حـالا هر وقت میبوسم لبای سُرخ تورو
بوسـه هات مثل قدیم طعم عَناب نمیده
خورشید ازاُون روزی که لب گلهـاتو سوزوند
آبپاش اَبرا دیگه گلاتو آب نمیده
راه بیوفت که خیلی دیره توُ دلم شادی اَسیره
راه بیوفت که خیلی دیره توُ دلم شادی اَسیره
راه بیوفت که خیلی دیره توُ دلم شادی اَسیره
راه بیوفت که خیلی دیره توُ دلم شادی اَسیره

ترانه سرا : وارد نشده استمی خوام از دنیا بپرسم چی می شد
که اگه پا نمی ذاشتم رو تنش
می خوام از خدا بپرسم چی می شد
که اگه خاری نبود تو چمنش
وقتی پایان خوشی ها مردنه
عاقبت شربت پیری خوردنه
پس چرا ای خدا منو آوردی به دنیای گناه
پس چرا ای خدا پاشیدی رو بخت من رنگ سیاه
اگه من تو نطفه مدفون می شدم چی می شد
گردش چرخ خدا کمتر می شد نه نمی شد
پشت پرده نیست و داغون می شدم چی می شد
دنیا بی من طفل بی مادر می شد نه نمی شد
پس چرا ای خدا منو آوردی به دنیای گناه
پس چرا ای خدا پاشیدی رو بخت من رنگ سیاه

ترانه سرا : وارد نشده استسختـه سخته
گذشتن از تـو سخته ،مثل گذشتن از کوه
برای مـن که دارم یه کوله بار اَندوه
منو بری غـریبم تنم پُر از غبـاره
تا مـرز بی نهایت شبم ادامه داره
تنم اُجاق سرده تو آخرین شراره
بُرو بذار بمیـرم ،گرمم نکن دوباره
گذشتن از تو برام سخته ولی گذشتم
همیشه تنها موندن همینه سرنوشتم
برای من که خسته ام تو مثل خواب نازی
میشد برام بادستـات یه آلونـک بسازی
میشد بامن بمونی ،بمونی تا همیشه

ما یـه سایه هائی از ما جدا نمیشه
این سایه سرنوشته که راهمونو بستـه
وداع تلخ مارو به انتظـار نشستـه
برام گذشتن از تـو پرواز برگه تا خـاک
مرثیهء عشق این آواز تلـخ غمناک
گذشتن از تو برام سخته ولی گذشتم
همیشه تنها موندن همینه سرنوشتم
بذار یه مردِ عـاشق هر چی داره ببازه
برِه توُ شهر قصه یـه آلونک بسازه
یه آلونک بسـازه

ترانه سرا : وارد نشده استدستامو که بگیری در من شکفته می شی

چشماتو که ببندی زیبای خفته می شی

نه! باورم نمی شه ، به تو رسیده باشم

شاید که توو خیالم یا خواب دیده باشم

می بوسمت نه با اشک ، با خنده ای ملایم

با اشتیاق و عشق ِ یک آرزوی دائم

می بوسمت نه با اشک ، با اشتیاق و خنده

پر می کشم به سمتت ، شبیه یک پرنده

نه! باورم نمی شه ، این خوابه یا یه رویاست

خورشید ِ پشت ِ ابرم طلوع کرده اینجاس

نه باورم نمی شه ، من با تو تا همیشه

رویای ِ با تو بودن تعبیر داره می شه!

می بوسمت نه با اشک ، با خنده ای ملایم

با اشتیاق و عشق ِ یک آرزوی دائم

می بوسمت نه با اشک ، با اشتیاق و خنده

پر می کشم به سمتت ، شبیه یک پرنده

احساس می کنم که پروازه راهه چاره

پر می کشم به سمتت ، رویا ادامه داره

احساس می کنم که : اینقدر خوبه حالم

که حتا توی ِ پاییز تحویل می شه سالم

می بوسمت نه با اشک ، با خنده ای ملایم

با اشتیاق و عشق ِ یک آرزوی دائم

می بوسمت نه با اشک ، با اشتیاق و خنده

پر می کشم به سمتت ، شبیه یک پرنده

ترانه سرا : وارد نشده است 

 

این دَرُ واکن باد بیاد
اُون دَرُ واکن باد بیاد
بذار که طوفانی بشه ،هوای این خونهِ غارت شدمون
بذار که این اَبرِ سِمِج رَد بشه اَز روُ گنبد خونُ جنون
رخشی که از نژاد دریاست ،دوباره زین میشه
شبا همه عیدو تمام سفره ها ،سفرهِ هفت سین میشه
این دَرُ واکن باد بیاد
اُن دَرُ واکن باد بیاد
بذار که طوفانی بشه ،هوای این خونهِ غارت شدمون
بذار که این اَبرِ سِمِج رَد بشه اَز روُ گنبد خونُ جنون
بذار بذار هوا بیاد بذار اَبر صدا بیاد
بذار که قصه های نو به خواب بچه ها بیاد
بذار بذار که ماهِ نو بیرون بیاد از تن تو
در این بلند بی غزل تو بهترین ترانه شو
قصه بَسه رستم دَستان گرهِ مُشتِ ماست
گریه بَسه درد ما از خار سر انگشت ماست
بگو به جادوگر شب ،طلوع خورشید از پس پشت ماست
بگو به جادوگر شب ،طلوع خورشید از پس پشت ماست .

 

ترانه سرا : وارد نشده استدل دل ساده، دل رسوام چه گرفتار شد <=> مثل یه سکّه شد دلم اسیر بازار شد

صدتا تَرَک خورد و شکست از بد این سرنوشت <=> توو های و هوی روزگار کار دلم زار شد

کار دلم، کار دلم، کار دلم، کار دلم زار شد <=> توبه شکست ، وای وای بازم گرفتار شد

عمری قسم میخوره که سرش به کارش باشه <=> بسکه قسم شکوند دلم دچار تکرار شد

هی میگه سربه‌راهم و سربه‌هوا نیستم <=> باز دوباره یکیُ دید زودی هوادار شد

کار دلم، کار دلم، کار دلم، کار دلم زار شد <=>  توبه شکست ، وای وای بازم گرفتار شد

سر به بیابون میزنه مشتمو وا میکنه <=> از حال و احوال دلم دنیا خبردار شد

توو سینه آتیشی به پا کرده نگو و نپرس <=> آبرو برده و یه چیزی هم طلبکار شد

انگاری که از خاطر دل رفته که صد مرتبه <=> خونه‌ی عشق و آرزو روو سرم آوار شد

حال منم خرابه و داغونه از دست دل <=> غصّه و غم توو زندگیم روو هم تلنبار شد

کار دلم، کار دلم، کار دلم، کار دلم زار شد <=> توبه شکست ، وای وای بازم گرفتار شد

اینروزا هرکی میرسه زخمی به دل میزنه <=> حال دلم مثل خودم آخ که أسفبار شد

درد بی‌درمونی داره تب داره و ناخوشه <=> مسخره‌ی هر کس و ناکس شد و بیمار شد

کار دلم، کار دلم، کار دلم، کار دلم زار شد <=> توبه شکست ، وای وای بازم گرفتار شد

ترانه سرا : وارد نشده استیادته تو شهرمون چه روزگاری داشتیم..به جای قصه و غم نوای تاری داشتیم
یادته تابستونا کنار ساحل تو شمال..باغی و کباب و ریحون چه صفائی داشتیم
هرکی دلداری داره گلی بی گلدون نمیشه..هر گلی خاری داره خزون بی بارون نمیشه
واسه درمون درد این شکسته دل ما..به خدا قسم که هیچ جا مثل ایرون نمیشه
لب من بسته پر درده تنم..از غم آتیش گرفته بدنم
اشکم از قصه مثل خون شده..وای که دلم شکسته ویرون شده
یادته عید که میشد حاجی فیروز میومد..با صداش خبر میداد که عید نوروز اومد
چه روزائی داشتیمو ازش خبر نداشتیم..تو بهار زندگی خزون چه آسون اومد
دیگه این دنیا واسه من مثل زندون شده..زندگیم بر باد رفت خونم ویرون شده
هر چی داشتم واسه غریبه ها گذاشتم..حالا اون شهر قشنگم دیگه داغون شده
لب من بسته پر درده تنم..از غم آتیش گرفته بدنم
اشکم از قصه مثل خون شده..وای که دلم شکسته ویرون شده

ترانه سرا : وارد نشده استاگر دل دلبرُ ،دلبر کدام است
وگر دلبر دلو ،دل را چه نام است
دل و دلبر به هم آمیته بینوم
ندونوم دل که وُ دلبر کدامست
الا ای وای خدا ،ای وای خدایم
الا ای وای خدا ،ای وای خدایم
دل هیچ کَس نمی سوزد برایم
به صحرا بنگَروم ،صحرا تِه بینوم
به دریا بنگَروم ، دریا تِه بینوم
به هر جا بنگَروم ،کوهو دَرو دَشت
نشان از قامت ،رعنا تِه بینوم
الا ای وای خدا ،ای وای خدایم
الا ای وای خدا ،ای وای خدایم
دل هیچ کَس نمی سوزد برایم
تو که نوشوم نِیی ،نیشوم چرائی
تو که یاروم نِیی ،پیشوم چرائی
تو که مَرحَم نِیی ،زخم دلوم را
نمک پاش دل ،ریشوم چرائی
الا ای وای خدا ،ای وای خدایم
الا ای وای خدا ،ای وای خدایم
دل هیچ کَس نمی سوزد برایم
اگر دل دلبرُ ،دلبر کدام است
وگر دلبر دلو ،دل را چه نام است
دل و دلبر به هم آمیته بینوم
ندونوم دل که وُ دلبر کدامست
الا ای وای خدا ،ای وای خدایم
الا ای وای خدایم وای خدایم
دل هیچ کَس نمی سوزد برایم
الا ای وای خدایم وای خدایم
الا ای وای خدایم وای خدایم
دل هیچ کَس نمی سوزد برایم

ترانه سرا : وارد نشده استاگر دل دلبرُ ،دلبر کدام است
وگر دلبر دلو ،دل را چه نام است
دل و دلبر به هم آمیته بینوم
ندونوم دل که وُ دلبر کدامست
الا ای وای خدا ،ای وای خدایم
الا ای وای خدا ،ای وای خدایم
دل هیچ کَس نمی سوزد برایم
به صحرا بنگَروم ،صحرا تِه بینوم
به دریا بنگَروم ، دریا تِه بینوم
به هر جا بنگَروم ،کوهو دَرو دَشت
نشان از قامت ،رعنا تِه بینوم
الا ای وای خدا ،ای وای خدایم
الا ای وای خدا ،ای وای خدایم
دل هیچ کَس نمی سوزد برایم
تو که نوشوم نِیی ،نیشوم چرائی
تو که یاروم نِیی ،پیشوم چرائی
تو که مَرحَم نِیی ،زخم دلوم را
نمک پاش دل ،ریشوم چرائی
الا ای وای خدا ،ای وای خدایم
الا ای وای خدا ،ای وای خدایم
دل هیچ کَس نمی سوزد برایم
اگر دل دلبرُ ،دلبر کدام است
وگر دلبر دلو ،دل را چه نام است
دل و دلبر به هم آمیته بینوم
ندونوم دل که وُ دلبر کدامست
الا ای وای خدا ،ای وای خدایم
الا ای وای خدایم وای خدایم
دل هیچ کَس نمی سوزد برایم
الا ای وای خدایم وای خدایم
الا ای وای خدایم وای خدایم
دل هیچ کَس نمی سوزد برایم

ترانه سرا : وارد نشده استیادته تو شهرمون چه روزگاری داشتیم..به جای قصه و غم نوای تاری داشتیم

یادته تابستونا کنار ساحل تو شمال..باغی و کباب و ریحون چه صفائی داشتیم

هرکی دلداری داره گلی بی گلدون نمیشه..هر گلی خاری داره خزون بی بارون نمیشه

واسه درمون درد این شکسته دل ما..به خدا قسم که هیچ جا مثل ایرون نمیشه

لب من بسته پر درده تنم..از غم آتیش گرفته بدنم

اشکم از قصه مثل خون شده..وای که دلم شکسته ویرون شده

یادته عید که میشد حاجی فیروز میومد..با صداش خبر میداد که عید نوروز اومد

چه روزائی داشتیمو ازش خبر نداشتیم..تو بهار زندگی خزون چه آسون اومد

دیگه این دنیا واسه من مثل زندون شده..زندگیم بر باد رفت خونم ویرون شده

هر چی داشتم واسه غریبه ها گذاشتم..حالا اون شهر قشنگم دیگه داغون شده

لب من بسته پر درده تنم..از غم آتیش گرفته بدنم

اشکم از قصه مثل خون شده..وای که دلم شکسته ویرون شده

ترانه سرا : وارد نشده استدنیا رو من می بینم ،توی چشای خسته اَت
سایهء غم نشسته ،
روی لبای بسته اَت روی لبای بسته اَت
قفل سُکوتُ بشکن ،دنیای ما قشنگه
دنیای پاک عاشق ،
آسمونش یه رنگه آسمونش یه رنگه
قلب من از تو روشنه ،بَرکَتِ صبح روشنی
بی تو نمیتونم باشم ،هر جا برَم تو با منی
بخون توُ خونه چشام ببین فقط تورو میخوام
بخون توُ خونه چشام ببین فقط تورو میخوام
دوسِت دارم دوسِت دارم ،توُ زندگی تورو دارم
دوسِت دارم دوسِت دارم ،توُ زندگی تورو دارم
تو خلوت یه کوهی ،غروب چشمه ساری
یه آهوُی نجیبی ،پرندهء بهاری پرندهء بهاری
تَنِت مثه کویره ،کویر گرمو خاکی
تو تشنه ای ولیکن ،
همیشه خوبو پاکی همیشه خوبو پاکی
قلب من از تو روشنه ،بَرکَتِ صبح روشنی
بی تو نمیتونم باشم ،هر جا برَم تو با منی
بخون توُ خونه چشام ببین فقط تورو میخوام
بخون توُ خونه چشام ببین فقط تورو میخوام
دوسِت دارم دوسِت دارم ،توُ زندگی تورو دارم
دوسِت دارم دوسِت دارم ،توُ زندگی تورو دارم
--------------------------------------------------------------------------------

ترانه سرا : وارد نشده استیه مسافر، یه غریبه، یه شبم بی پنجره
می روم با کوله بار سرگذشت و خاطره
خسته ام از خستگی ها
خسته از این لحظه ها
می شمارم لحظه ها را
بر نمی آرم صدا
قصه های من غمگین
اگه تلخه اگه شیرین
می روم تا واسه فردا
بسازم دنیای رنگین
هر جا می رم همه می گن یه غریبه اومده
نمی بینم هم صدایی اینم از بخت بده
من پر و امید اما دلم در التهابه
می رم که تا در غربتم نوری بتابه
ای زندگی بیزارم از بیهوده بودن
می رم که تا پیدا کنم فردای روشن

ترانه سرا : وارد نشده استمی خوام از دنیا بپرسم چی می شد
که اگه پا نمی ذاشتم رو تنش
می خوام از خدا بپرسم چی می شد
که اگه خاری نبود تو چمنش
وقتی پایان خوشی ها مردنه
عاقبت شربت پیری خوردنه
پس چرا ای خدا منو آوردی به دنیای گناه
پس چرا ای خدا پاشیدی رو بخت من رنگ سیاه
اگه من تو نطفه مدفون می شدم چی می شد
گردش چرخ خدا کمتر می شد نه نمی شد
پشت پرده نیست و داغون می شدم چی می شد
دنیا بی من طفل بی مادر می شد نه نمی شد
پس چرا ای خدا منو آوردی به دنیای گناه
پس چرا ای خدا پاشیدی رو بخت من رنگ سیاه

ترانه سرا : وارد نشده استجای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم
سنگ خارا را گواه این دل رسوا بگیرم
مو به مو دارم سخن ها نکته ها از انجمن ها
بشنو ای سنگ بیابان بشنوید ای باد و باران
با شما همرازم اکنون با شما دمسازم اکنون
--------------------------------------------------------------------------------
جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم
سنگ خارا را گواه این دل رسوا بگیرم
مو به مو دارم سخن ها نکته ها از انجمن ها
بشنو ای سنگ بیابان بشنوید ای باد و باران
با شما همرازم اکنون با شما دمسازم اکنون
--------------------------------------------------------------------------------
جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم
سنگ خارا را گواه این دل رسوا بگیرم
مو به مو دارم سخن ها نکته ها از انجمن ها
بشنو ای سنگ بیابان بشنوید ای باد و باران
با شما همرازم اکنون با شما دمسازم اکنون
--------------------------------------------------------------------------------

ترانه سرا : وارد نشده استخوب من حس میکنم ،بوی خوب دستاتو
داره انگار میاره ،قاصدک نامه هاتو
قاصدک دیر نکنی ،منو دلگیر نکنی
قاصدک دیر نکنی ،منو دلگیر نکنی
قاصدک وقتی بیای
چشمای من از گریه برات دوُن میپاشه
اَگه خبرات خوب نباشه
بی تو گریه کردن چه بَده ،باچشمای ماتو غم زده
گریه های مستی سردادن ،توُ هوای تلخ میکده
کاش میتونستیم بمونیم ،از این غم کهنه رَها
با دست هم پُل بسازیم ،میون این فاصله ها
بی تو گریه کردن چه بَده ،باچشمای ماتو غم زده
گریه های مستی سردادن ،توُ هوای تلخ میکده
خوب من خوب من ،خوب من خوب من
خوب من خوب من ،خوب من خوب من
بی تو دلم میگیره
این پَرنده بی تو ،این پَرنده بی تو
توُ این قفس میمیره
وقتی که نیستی بهار ،غمگین تَر از پاییزه
باغچَمون گل میده اما ،پَرپَر میشه می ریزه
خوب من خوب من ،خوب من خوب من
خوب من خوب من ،خوب من خوب من
بی تو دلم میگیره
این پَرنده بی تو ،این پَرنده بی تو
توُ این قفس میمیره
وقتی که نیستی بهار،غمگین تَر از پاییزه
باغچَمون گل میده اما ،پَرپَر میشه می ریزه
خوب من حس میکنم ،بوی خوب دستاتو
داره انگار میاره ،قاصدک نامه هاتو
قاصدک دیر نکنی ،منو دلگیر نکنی
قاصدک دیر نکنی ،منو دلگیر نکنی

ترانه سرا : وارد نشده استتو شهر چشمم شبو رها کن
برای رفتن منو صداکن
شب جدایی برام دعا کن
من از تبار گیاه و آبم
با چشم روشن اسیر خوابم
نگاه پاکت شراب نابم
به ما گفتن نخونید شعرای عاشقانه
از اون روزی که می گفتن گلامون پر زدن رفتن
به ما گفتن ببندین درو روی ترانه
ندونستن که شعر ما نمی مونه با نیم بستن

بگیر دستم که پل نزدیک و باریکه
چراغم شو که شبهام سرد و تاریکه
بزن چنگی به چنگش که شب اومد به جنگت
بمون با من که بی مهرت پناهم نیست
به جز خوندن تو تاریکی گناهم نیست
لباس چشم پاکت گذرگاه گناه بود
به ما گفتن نخونید شعرای عاشقانه
از اون روزی که می گفتن گلامون پر زدن رفتن
به ما گفتن ببندین درو روی ترانه
ندونستن که شعر ما نمی مونه با نیم بستن

پر از خیاله شب مسافر
یه شعر آسون برای شاعر
مثال کعبه برای زائر
درا رو وا کن که گل بخونه
تو شهر سنگی در این زمونه
خر پریدن برام بمونه
به ما گفتن نخونید شعرای عاشقانه
از اون روزی که می گفتن گلامون پر زدن رفتن
به ما گفتن ببندین درو روی ترانه
ندونستن که شعر ما نمی مونه با نیم بستن
--------------------------------------------------------------------------------

ترانه سرا : وارد نشده استپشت حصارای بلند زندونیا دم می زنند
پرنده هامون تو قفس یه عمره پرپر می زنند
پای اسیرای گوش به زنگ
شب زده و پریده رنگ
از اون ور ابرا داره سحر صدامون می کنه
همین روزا معجزه دستا رهامون می کنه
--------------------------------------------------------------------------------
پشت حصارای بلند زندونیا دم می زنند
پرنده هامون تو قفس یه عمره پرپر می زنند
پای اسیرای گوش به زنگ
شب زده و پریده رنگ
از اون ور ابرا داره سحر صدامون می کنه
همین روزا معجزه دستا رهامون می کنه
--------------------------------------------------------------------------------
پشت حصارای بلند زندونیا دم می زنند
پرنده هامون تو قفس یه عمره پرپر می زنند
پای اسیرای گوش به زنگ
شب زده و پریده رنگ
از اون ور ابرا داره سحر صدامون می کنه
همین روزا معجزه دستا رهامون می کنه
--------------------------------------------------------------------------------

ترانه سرا : وارد نشده استعُمریه آیهء هَمدردی میخوُنیم من و تو

هنوزم درد هَمو خوب نمیدونیم من و تو

با لب تشنه توُ مُردابا داریم جون میکنیم

بازم ازمعجزهء دریا میخوُنیم من و تو

شنای داغ بیابون میمَکَن خونمونُ

دوتا رُودیمو توُ بیراهه رَوُنیم من و تو

عشق خطهای موازی رو به هم میرسونه

روی یک خطیمو از هم گُریزونیم من و تو

عشق خطهای موازی رو به هم میرسونه

روی یک خطیمو از هم گُریزونیم من و تو

تشنه ایم ،اما مثل گلهای کاغذ تا میشیم

زیر بارون اَگه یک لحظه بمونیم من و تو

مارو هم گرگا وُ هم چوُپونا از هم میدَرَند

سادگی بَسه چرا بَره بمونیم من و تو

عشق خطهای موازی رو به هم میرسونه

روی یک خطیمو از هم گُریزونیم من و تو

عشق خطهای موازی رو به هم میرسونه

روی یک خطیمو از هم گُریزونیم من و تو

کوله بار ما پُرازتنهائیو جاده دِ راز

مشکل این راهُ به آخر برسونیم من و تو

می تونیتیم می تونیتیم یه روزی زنجیرارو پاره کنیم

اَگه با همدیگه باشیم و بمونیم ،پس می تونیم ،

من و تو

ترانه سرا : وارد نشده استگَر چرخ به کام ما نگردد ،کاری بکُنیم تا نگردد

هرگز قَدِ مردمان آزاد ،در زیر فشار تا نگردد

اَندَر کَف مردمان آزاد ،نَوَد گِرِهی که وآ نگردد

دوباره فتنهء چشم تو ،فتنه بَر پا کرد

دلم ،دلم زِ شهر چو دیوانه روُ به صحرا کرد

زِ بَخت یاری بیجا طلب مَکُن

کین شوُم ،چو جغد میل به ویرانه داشت ،غوغا کرد

خدا خراب کند ،خدا خراب کند

خانهء کسی ،که مملکَتی

برای مصلحت خویش ،خان یغما کرد

افسوس که از چاله به چاه افتادیم

از اُج سَحَر به شامگاه افتادیم

رفتیم به جستجوی راهی بهتر

گُم کرده جهت به کوره راه افتادیم

رفتیم به جستجوی راهی بهتر

گُم کرده جهت به کوره راه افتادیم

این بود نتیجهء ندانم کاری

بیچارگیو اَسیریو غمخواری

هشدار که گرگان به کَمینند هنوز

این قوم ندانند بجز مکاری

هشدار که گرگان به کَمینند هنوز

این قوم ندانند بجز مکاری

افسوس که از چاله به چاه افتادیم

از اُج سحر به شامگاه افتادیم

رفتیم به جستجوی راهی بهتر

گُم کرده جهت به کوره راه افتادیم

رفتیم به جستجوی راهی بهتر

گُم کرده جهت به کوره راه افتادیم

این بود نتیجهء ندانم کاری

بیچارگیو اَسیریو غمخواری

هشدار که گرگان به کَمینند هنوز

این قوم ندانند بجز مکاری

هشدار که گرگان به کَمینند هنوز

این قوم ندانند بجز مکاری

ترانه سرا : وارد نشده استگفتم نگَرَم روی تو ،گفتا به قیامت

گفتم رَوَم از کوی تو ،گفتا به سلامت

گفتم چه خوش از کار جهان ،گفت غم عشق

گفتم چه بُوَد حاصل آن ،گفت ندامت

گفتم چه بُوَد حاصل آن ،گفت ندامت

یار ببین با ما چه ها میکند

خون به دلِ خستهء ما می کند

روز و شب مارا سیاه می کند

پس چه زمان ما را رَها می کند

یار ببین با ما چه ها میکند

خون به دلِ خستهء ما می کند

روز و شب مارا سیاه می کند

پس چه زمان ما را رَها می کند

مَرا دیوانه کردی آخر

موهارو شانه کردی آخر

چشمارو سورمه کردی آخر

اَبرو رو بزمه کردی آخر

ظالم ،ظالم گوشه نشینم در مِی خانه کردی آخر

ظالم ،ظالم گوشه نشینم در مِی خانه کردی آخر

یار ببین با ما چه ها میکند

خون به دل خستهء ما می کند

روز و شب مارا سیاه می کند

پس چه زمان ما را رَها می کند

یار ببین با ما چه ها میکند

خون به دل خستهء ما می کند

روز و شب مارا سیاه می کند

پس چه زمان ما را رَها می کند

مَرا دیوانه کردی آخر

موهارو شانه کردی آخر

چشمارو سورمه کردی آخر

اَبرو رو بزمه کردی آخر

ظالم ظالم گوشه نشینم در مِی خانه کردی آخر

ظالم ظالم گوشه نشینم در مِی خانه کردی آخر

گفتم نگَرَم روی تو ،گفتا به قیامت

گفتم رَوَم از کوی تو ،گفتا به سلامت

گفتم چه خوش از کار جهان ،گفت غم عشق

گفتم چه بُوَد حاصل آن ،گفت ندامت

گفتم چه بُوَد حاصل آن ،گفت ندامت

یار ببین با ما چه ها میکند

خون به دلِ خستهء ما می کند

روز و شب مارا سیاه می کند

پس چه زمان ما را رَها

ترانه سرا : وارد نشده استاُون رویای شوُمی که توُ سَر داشتیمو دیدیمو شنیدیم

از خونه وُ شهری که تو خواستی ،ما نخواستیمو بُریدیم

از یکه پرستی ما که هیچ خیری ندیدیموندیدیم

مِنَت زِ کَسو نا کَسو نا مرد نکشیدیم ،نکشیدیم

چون کَفتَر تیرخورده توی دستای خون خارت بودیم

شانسی آوُردیم که پریدیم

این حیفِه که مردم همه خوابن ،همه خوابن

جون میدنو خون میدنو جون میدن

یه عمره توُ عذابن ،توُ عذابن

از جون گذشتیم ،حسرت کشیدیم

دوُر شدیم از شهرو به ویرونی رسیدیم

از جون گذشتیم ،بَلا کشیدیم

دوُر شدیم از شهرو به ویرونی رسیدیم

ما عاشق احساس پُراز آتَش عشقو خود عشقیم

خاکستر سَردی چو تو با ما نمیشینه

باید تو زِما دوُر باشی ،تا که یه دنیا وُ یه دنیا

این آتَش پنهان شدَه رو باز ببینه ،باز ببینه

چون کَفتَر تیرخورده توی دستای خون خارت بودیم

شانسی آوُردیم که پریدیم

این حیفِه که مردم همه خوابن ،همه خوابن

جون میدنو خون میدنو جون میدن

یه عمره توُ عذابن ،توُ عذابن

از جون گذشتیم ،حسرت کشیدیم

دوُر شدیم از شهرو به ویرونی رسیدیم

از جون گذشتیم ،بَلا کشیدیم

دوُر شدیم از شهرو به ویرونی رسیدیم

ما عاشق احساس پُراز آتَش عشقو خود عشقیم

خاکستر سَردی چو تو با ما نمیشینه

باید تو زِما دوُر باشی ،تا که یه دنیا وُ یه دنیا

این آتَش پنهان شدَه رو باز ببینه ،باز ببینه

چون کَفتَر تیرخورده توی دستای خون خارت بودیم

شانسی آوُردیم که پریدیم

این حیفِه که مردم همه خوابن ،همه خوابن

جون میدنو خون میدنو جون میدن

یه عمره توُ عذابن ،توُ عذابن

از جون

ترانه سرا : وارد نشده استقصهء ما قَسَم عاشقا شد

همه میدونن چه عالمی به پا شد

ما هر دو عاشقیمو برای هم هَلاکیم

ترسی از غم نداریم ،فدای عشق پاکیم

قصهء ما قَسَم عاشقا شد

آی همه میدونن چه عالمی به پا شد

قصهء ما قَسَم عاشقا شد

آی همه میدونن چه عالمی به پا شد

دشمنای چشمات همه باید بمیرند

تا که از نگاهت عاشقا جون بگیرند

هر که دیده تورو ،دلش برات می لرزه

تو تَنِت بَُلوره ،به یک دنیا می اَرزه

بیا که با کِشتی عشق از این خزون گُذَر کنیم

دلو به دریا بزنیم با قصهَ موُن سَفَر کنیم

قصهء ما قَسَم عاشقا شد

آی همه میدونن چه عالمی به پا شد

قصهء ما قَسَم عاشقا شد

آی همه میدونن چه عالمی به پا شد

قصهء ما قَسَم عاشقا شد

همه میدونن چه عالمی به پا شد

ما هر دو عاشقیمو برای هم هَلاکیم

ترسی از غم نداریم ،فدای عشق پاکیم

قصهء ما قَسَم عاشقا شد

آی همه میدونن چه عالمی به پا شد

قصهء ما قَسَم عاشقا شد

آی همه میدونن چه عالمی به پا شد

دشمنای چشمات همه باید بمیرند

تا که از نگاهت عاشقا جون بگیرند

هر که دیده تورو ،دلش برات می لرزه

تو تَنِت بَُلوره ،به یک دنیا می اَرزه

بیا که با کِشتی عشق از این خزون گُذَر کنیم

دلو به دریا بزنیم با قصهَ موُن سَفَر کنیم

قصهء ما قَسَم عاشقا شد

آی همه میدونن چه عالمی به پا شد

قصهء ما قَسَم عاشقا شد

آی همه میدونن چه عالمی به پا شد

ترانه سرا : وارد نشده استاَگه از چشات بگَم ،چشمهء نازه

اَگه از موهات بگَم ،جنگل رازه

اَگه از لبات بگَم ،دریای عشقه

اَگه از صدات بگَم ،صدای سازه

من عاشقانه از تو میخونم

بیا که یک عمر با تو میمونم

تو عطر گل شدیو باز توُ باغ دل نشستی

با رفتنت اُمید با تو بودنُ گسستی

کو به کو ،کوچه به کوچه ،دنبالت گشتمو گشتم

توُ کتاب آرزوم اسم تورو با گل نوشتم

تَن خستهء غریب من پُراز عشقو نیازه

تشنهء بوی تو وُ تشنهءاین یهءدنیا نازه

من عاشقانه از تو میخونم

بیا که یک عمر با تو بمونم

اَگه از چشات بگَم ،چشمهء نازه

اَگه از موهات بگَم ،جنگل رازه

اَگه از لبات بگَم ،دریای عشقه

اَگه از صدات بگَم ،صدای سازه

من عاشقانه از تو میخونم

بیا که یک عمر با تو میمونم

تو عطر گل شدیو باز توُ باغ دل نشستی

با رفتنت اُمید با تو بودنُ گسستی

کو به کو ،کوچه به کوچه ،دنبالت گشتمو گشتم

توُ کتاب آرزوم اسم تورو با گل نوشتم

تَن خستهء غریب من پُراز عشقو نیازه

تشنهء بوی تو وُ تشنهءاین یهءدنیا نازه

من عاشقانه از تو میخونم

بیا که یک عمر با تو بمونم

من عاشقانه از تو میخونم

بیا که یک عمر با تو بمونم

من عاشقانه از تو میخونم

بیا که یک عمر با تو بمونم

ترانه سرا : وارد نشده استکوُچِ غمناک پرستوهای شاد

در غروبی پُر ملالو بی صدا

خبر عُریونیِ باغارو داد

پائیز اُمد اینوَرِ پَرچین باغ

تا بچینه برگو بار شاخه ها

کَسی از گلها نمیگیره سُراغ

کَسی از گلها نمیگیره سُراغ

بیا در سوُک دلگیر گل صبح

بخونیم شعری از دیوان گریه

من و تو زادهء فصل خزانیم

دوتَن پروردهء دامان گریه

شده اَبری توُ فضای سینَمون

قصهء بی غم گساری های ما

میدونم پایان نداره بعد از این

قصهء بی برگوباری های ما

بیا در سوُک دلگیر گل صبح

بخونیم شعری از دیوان گریه

من و تو زادهء فصل خزانیم

دوتَن پروردهء دامان گریه

پائیزه پائیزه عریون

من و تو خسته وُ گریون

پائیزه پائیزه عریون

من و تو خسته وُ گریون

مینویسم بادل تنگ روی گلبرگ شقایق

فصل دل تنگیه پائیز ،فصل غمگینیه عاشق

بیا در سوُک دلگیر گل صبح

بخونیم شعری از دیوان گریه

من و تو زادهء فصل خزانیم

دوتَن پروردهء دامان گریه

پائیزه پائیزه عریون

من و تو خسته وُ گریون

پائیزه پائیزه عریون

من و تو خسته وُ گریون

کوُچِ غمناک پرستوهای شاد

در غروبی پُر ملالو بی صدا

خبر عُریونیِ باغارو داد

پائیز اُمد اینوَرِ پَرچین باغ

تا بچینه برگو بار شاخه ها

کَسی از گلها نمیگیره سُراغ

کَسی از گلها نمیگیره سُراغ

بیا در سوُک دلگیر گل صبح

بخونیم شعری از دیوان گریه

من و تو زادهء فصل خزانیم

دوتَن پروردهء دامان گریه

شده اَبری توُ فضای سینَمون

قصهء بی غم گساری های ما

میدونم پایان نداره بعد از این

قصه

ترانه سرا : وارد نشده استیه شب توُ خواب ،خواب میدیدم ایران عروسی کرده

هرکی با هرکی قهر بوده ،رفته روُبوسی کرده

بَه بَه چه خواب خوبی ،شمالیو جنوبی

با هم یه سُفره داشتیم ،چه اتحاد خوبی

ایران من تاج سَرِ زمینه

اسم مبارکش قشنگترینه

با پرچم سه رنگو شیروخورشید

بین سرای دنیا سَرتَرینه

دلم برات تنگه ،وطن

هَمَش سرت جَنگه ،وطن

دلم برات تنگه ،وطن

هَمَش سرت جَنگه ،وطن

برای آزادی تو ،تفنگم آهنگه ،وطن

یه شب توُ خواب ،خواب میدیدم ایران عروسی کرده

هرکی با هرکی قهر بوده ،رفته روُبوسی کرده

بَه بَه چه خواب خوبی ،شمالیو جنوبی

با هم یه سُفره داشتیم ،چه اتحاد خوبی

ایران من تاج سَرِ زمینه

اسم مبارکش قشنگترینه

با پرچم سه رنگو شیروخورشید

بین سرای دنیا سَرتَرینه

دلم برات تنگه ،وطن

هَمَش سرت جَنگه ،وطن

دلم برات تنگه ،وطن

هَمَش سرت جَنگه ،وطن

برای آزادی تو ،تفنگم آهنگه ،وطن

دلم برات تنگه ،وطن

هَمَش سرت جَنگه ،وطن

دلم برات تنگه ،وطن

هَمَش سرت جَنگه ،وطن

دلم برات تنگه ،وطن

هَمَش سرت جَنگه ،وطن

ترانه سرا : وارد نشده استخوبِ من حس میکنم ،بوی خوب دستاتو

داره انگار میاره ،قاصدک نامه هاتو

قاصدک دیر نکنی ،منو دلگیر نکنی

قاصدک دیر نکنی ،منو دلگیر نکنی

قاصدک وقتی بیای

چشمای من از گریه برات دوُن میپاشه

اَگه خبرات خوب نباشه

بی تو گریه کردن چه بَده ،باچشمای ماتو غم زده

گریه های مستی سردادن ،توُ هوای تلخ میکده

کاش میتونستیم بمونیم ،از این غم کهنه رَها

با دست هم پُل بسازیم ،میون این فاصله ها

بی تو گریه کردن چه بَده ،باچشمای ماتو غم زده

گریه های مستی سردادن ،توُ هوای تلخ میکده

خوبِ من خوبِ من ،خوبِ من خوبِ من

خوبِ من خوبِ من ،خوبِ من خوبِ من

بی تو دلم میگیره

این پَرنده بی تو ،این پَرنده بی تو

توُ این قفس میمیره

وقتی که نیستی بهار ،غمگین تَر از پائیزه

باغچَمون گل میده اما ،پَرپَر میشه می ریزه

خوب من خوب من ،خوب من خوب من

خوب من خوب من ،خوب من خوب من

بی تو دلم میگیره

این پَرنده بی تو ،این پَرنده بی تو

توُ این قفس میمیره

وقتی که نیستی بهار،غمگین تَر از پائیزه

باغچَمون گل میده اما ،پَرپَر میشه می ریزه

خوبِ من حس میکنم ،بوی خوب دستاتو

داره انگار میاره ،قاصدک نامه هاتو

قاصدک دیر نکنی ،منو دلگیر نکنی

قاصدک دیر نکنی ،منو دلگیر نکنی

ترانه سرا : وارد نشده استیه روز میآد که دنبالم بگردی

اونوقته که میفهمی باهام چه کردی

یه روز میآد همش با چشم گریون

بپرسی من کجام از این و از اون

بپرسی من کجام از این و از اون

وقتی میآی که دیگه دیره دیره

طفلکی دل یه جوری یه جایی گیره

وقتی میآی که دیگه دیره دیره

طفلکی دل یه جوری یه جایی گیره

مجبوره بی اونی که بخواد بمونه

زندگیشو تو پوچی بگذرونه

نصف دلش پیش تو نصفی اونجا

بیفته از چاله تو تو اون چاه

بیفته از چاله تو تو اون چاه

وقتی میآی که دیگه دیره دیره

طفلکی دل یه جوری یه جایی گیره

اون وقت میبینی تو با خودت چه کردی

داشیتشو امروز هی باید بگردی

نه میشه دل بکنی و نه میشه که بمونی

نه دیگه من اونم و نه خود تو هم همونی

وقتی میآی که دیگه دیره دیره

طفلکی دل یه جوری یه جایی گیره

وقتی میآی که دیگه دیره دیره

طفلکی دل یه جوری یه جایی گیره

ترانه سرا : وارد نشده استﺗﻮ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺭﻭﺑﺮﻭﻣﯽ ﻭ ﻣﻨﻢ ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎﺗﻢ

ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯿﻤﻮﻧﻢ ﺍﺳﯿﺮ ﭼﺸﻢ

ﺯﯾﺒﺎﺗﻢ

ﻭﺍﺳﻢ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺯﯾﺒﺎﯾﯿﺖ ﯾﮑﻢ ﺳﺨﺘﻪ ﻭﻟﯽ

ﻣﯿﮕﻢ …

.

ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻢ ﺷﺪﻩ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ

ﺩﯾﺪﻡ

ﻧﻔﺴﻬﺎﺕ ﻋﻄﺮ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺭﻭ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﺗﻮﯼ

ﺍﻏﻮﺷﻢ

ﺑﻪ ﺗﻮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻢ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺸﻖ ﺭﻭ

ﻣﯿﭙﻮﺷﻢ

ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺍﺯﺕ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ

ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ

ﺗﻮ ﺍﺯ ﺑﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ

ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯿﺖ ﻣﻨﻮ ﺳﻤﺖ ﺗﻮ ﻣﯿﺎﺭﻩ

ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻢ ﻫﻮﺍﯼ ﻗﻠﺐ

ﺗﻮ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ

ﻧﻔﺴﻬﺎﺕ ﻋﻄﺮ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺭﻭ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﺗﻮﯼ

ﺍﻏﻮﺷﻢ

ﺑﻪ ﺗﻮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻢ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺸﻖ ﺭﻭ

ﻣﯿﭙﻮﺷﻢ

ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺍﺯﺕ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ

ﺍﺣﺴﺎﺳﻢ

ﺗﻮ ﺍﺯ ﺑﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ

ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

ترانه سرا : احسان آرزم♫♫♫

همین که یاد تو با منه زیباست

به عشقت نبض من میزنه زیباست

نگاه کن توی آینه جادو میشی

ببین تصویر تو عینه یه رویاست

یه لحظتو به یک دنیا نمیدم

اگرچه فرصتی کوتاه باشه

میخوام تا وقتی که زندم عزیزم

دلم با عشق تو همراه باشه

همین که یاد تو با منه زیباست

به عشقت نبض من میزنه زیباست

نگاه کن توی آینه جادو میشی

ببین تصویر تو عینه یه رویاست

ببین چه زیباست..

سرت رو اگه رو شونم میذاری

سکوت بینمونو دوست دارم

تو وقتی با منی راحت میتونم

تو هر شرایطی طاقت بیارم

یه لحظتو به یک دنیا نمیدم

اگرچه فرصتی کوتاه باشه

میخوام تا وقتی که زندم عزیزم

دلم با عشق تو همراه باشه

همین که یاد تو با منه زیباست

به عشقت نبض من میزنه زیباست

نگاه کن توی آینه جادو میشی

ببین تصویر تو عینه یه رویاست

ببین چه زیباست..

همین خوبه که تو باشی و دنیا

پر از انگیزه و دلبستگی شه

بدونی که تمام اون چه هستم

توی وجود تو خلاصه میشه

یه لحظتو به یک دنیا نمیدم

اگرچه فرصتی کوتاه باشه

میخوام تا وقتی که زندم عزیزم

دلم با عشق تو همراه باشه

همین که یاد تو با منه زیباست

به عشقت نبض من میزنه زیباست

نگاه کن توی آینه جادو میشی

ببین تصویر تو عینه یه رویاست

ببین چه زیباست..

ترانه سرا : وارد نشده است♫♫♫

میونِ بغض و لبخندم

میونِ خواب و بیداری

تو هم با من به این رویا

یه حس ِ مشترک داری

هنوزم باورش سخته

که تو اینجایی بی وقفه

حالا دنیای من با تو

همینجا زیر این سقفه

با تصویره همین دیدار

جهان یک لحظه ماتش برد

تا که چشماتو وا کردی

غمای توی قلبم مرد

تورو دیدم خدا خندید

من از عشق تو حظ کردم

با تو من کل دنیارو

تو یک لحظه عوض کردم

..

تورو دیدم خدا خندید

من از عشق تو حظ کردم

با تو من کل دنیارو

تو یک لحظه عوض کردم

میونِ بغض و لبخندم

میونِ خواب و بیداری

تو هم با من به این رویا

یه حس ِ مشترک داری

هنوزم باورش سخته

که تو اینجایی بی وقفه

حالا دنیای من با تو

همینجا زیر این سقفه

با تصویره همین دیدار

جهان یک لحظه ماتش برد

تا که چشماتو وا کردی

غمای توی قلبم مرد

تورو دیدم خدا خندید

من از عشق تو حظ کردم

با تو من کل دنیارو

تو یک لحظه عوض کردم

تورو دیدم خدا خندید

من از عشق تو حظ کردم

با تو من کل دنیارو

تو یک لحظه عوض کردم

ترانه سرا : وارد نشده است♫♫♫

کی گفته

کی گفته کی گفته توی چشمات شب یلداست

توی چشمای تو تمام شب هاست

چشات ایوون مهتابی دنیاست

تو مهتابی دنیا چه خبرهاست

نگام کن تا که دنیارو ببینم

از این دریچه فردارو ببینم

منو ببر به مهمونی مهتاب

که گل کردن گل هارو ببینم

کی گفته ، کی گفته توی چشمات شب یلداست

توی چشمای تو تمام شب هاست

چشات ایوون مهتابی دنیاست

تو مهتابی دنیا چه خبرهاست

تو مهتابی چشمات شب من

کلید صبح فرداست

سپیده از تو اینجاست همینجاست

ته چشم تو پیداست

چه باشم چه نباشم

تو مهتابی دنیا

ازتو نفس میگیرم

همیشه با تو تنهام

چه باشم چه نباشم

تو مهتابی دنیا

نفس ازتو میگیرم

از این همیشه یلدا

کی گفته ،کی گفته توی چشمات شب یلداست

توی چشمای تو تمام شب هاست

چشات ایوون مهتابی دنیاست

تو مهتابی دنیا چه خبرهاست

شب من شب یلداست معماست

به اندازه ی دنیاست

سپیده از تو اینجاست همینجاست

جواب این معماست

چه باشم چه نباشم

تو مهتابی دنیا

نفس ازتو میگیرم

همیشه با تو تنهام

چه باشم چه نباشم

تو مهتابی دنیا

نفس ازتو میگیرم

از این همیشه یلدا

کی گفته ،کی گفته توی چشمات شب یلداست

توی چشمای تو تمام شب هاست

چشات ایوون مهتابی دنیاست

تو مهتابی دنیا چه خبرهاست

ترانه سرا : فرشید سماﺧﯿﺎﻝ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ

ﺍﺯ ﺗﻮ ﻭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺗﻢ

ﺑﻪ ﻓﮑﺮﺗﻢ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺗﻢ

ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺗﻢ

ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮﻣﯽ

ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻨﺎﺭﺗﻢ

ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮﻣﯽ

ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻨﺎﺭﺗﻢ

♫♫♫

ﺍﻭﻧﻮﺭﺍ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ

ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﺎﻡ ﻣﯿﺎﺭﻣﺖ

ﻏﺼﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮﺭ

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﮕﻪ ﻣﯿﺬﺍﺭﻣﺖ

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﮕﻪ ﻣﯿﺬﺍﺭﻣﺖ

ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﯽ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ

ﺍﻭﺭﺩﯼ

ﺍﺯ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺳﭙﺮﺩﯼ ﯾﺎﺩﻣﻪ ﻏﺼﻪ

ﺧﻮﺭﺩﯼ

ﯾﺎﺩﻣﻪ ﻏﺼﻪ ﺧﻮﺭﺩﯼ

ﻣﻮﺗﻮ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮﺩﯼ

ﺭﻭﺯﺗﻮ ﺳﯿﺎﻩ ﮐﺮﺩﯼ

ﺗﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻋﺰﯾﺰﻡ

ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﻫﺎ ﮐﺮﺩﯼ

ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻓﺪﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻖ

ﭼﻪ ﺑﯽ ﺭﯾﺎ ﮐﺮﺩﯼ

ﭼﻪ ﺑﯽ ﺭﯾﺎ ﮐﺮﺩﯼ

♫♫♫

ﺧﯿﺎﻝ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ

ﺍﺯ ﺗﻮ ﻭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺗﻢ

ﺑﻪ ﻓﮑﺮﺗﻢ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﺗﻢ

ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺗﻢ

ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮﻣﯽ

ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻨﺎﺭﺗﻢ

ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﮑﺮﻣﯽ

ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻨﺎﺭﺗﻢ

ترانه سرا :ﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻩ

ﺩﻝ

ﺩﻝ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﺪ ﺧﻠﻘﻮ ﺑﺪ ﺍﺩﺍ ﺷﺪﻩ

ﺩﻝ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺮ ﭘﯿﺮﯾﻮ ﻣﻌﺮﮐﻪ

ﮔﯿﺮﯼ ﺳﺮ ﭘﯿﺮﯾﻮ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﮔﯿﺮﯼ

ﺁﺧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﻩ ﺩﻝ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ

ﺩﻝ ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺦ ﻧﻤﺎ ﺷﺪﻩ ﺩﻝ

ﻭﺍﺳﻪ ﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻼ ﺷﺪﻩ ﺩﻝ

ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺷﺪﻩ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﻟﻢ ﺁﺧﻪ

ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﻩ ﺩﻝ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ

ﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻩ

ﺩﻝ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ

ﺁﺧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﻩ ﺩﻝ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ

ﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻩ

ﺩﻝ

ﭼﯽ ﺑﮕﻢ ﺩﻟﻪ ﺑﯽ ﺣﯿﺎ ﺷﺪﻩ ﺩﻝ

ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﺷﺪﻩ ﺩﻝ

ﺩﯾﮕﻪ ﺁﺑﺮﻭ ﻧﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭﺍﺳﻢ

ﺁﺧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﻩ ﺩﻝ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ

ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﮔﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺩﻝ

ﺭﺍﺿﯽ ﺑﻪ ﺭﺿﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﻩ ﺩﻝ

ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺧﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺩﻝ

ﺁﺧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﻩ ﺩﻝ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ

ﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻩ

ﺩﻝ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ

ﺁﺧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﻩ ﺩﻝ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ

ﺳﺮ ﭘﯿﺮﯾﻮ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﺳﺮ ﭘﯿﺮﯾﻮ

ﻣﻌﺮﮐﻪ ﮔﯿﺮﯼ

ﺁﺧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﻩ ﺩﻝ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ

ترانه سرا : مسعود امینیمن هر چه که دیدم ز تو دیدم به خدا دل

ای وای بلا دل

ای وای بلا دل

ای وای بلا دل

عاشق شدی و کشتی منو سر به هوا دل

ای وای بلا دل ای وای بلا دل

ای وای بلا دل ای وای بلا دل

ای وای بلا دل ای وای بلا دل

بودی تو یه عمری توی این سینه گرفتار انگار که نه انگار

هی سر میزدی کنج قفس بر در و دیوار تا لحظه دیدار

نازکتری از گل بی صبرو تحمل حالا که شدی عاشق و من با تو گرفتار

رسوای زمونه برگشتی به خونه این عاشق دیوونه رو تنها دیگه نگذار

گفتم به کجا میروی ای بی سروپا دلای وای بلا دلای وای بلا دل

پرواز تو باشد ز کجا تا به کجا دلای وای بلا دلای وای بلا دل

ی وای بلا دل ای وای بلا دل

ی وای بلا دل ای وای بلا دل

ی وای بلا دل ای وای بلا دل

ترانه سرا : وارد نشده استتو این دنیای بی قانون همه درگیر تقدیرن

یه عده از خوشی لبریز یه عده توی غم گیرن

ما عمری زندگی کردیم ولی هیچوقت نفهمیدیم

از این دنیا به جز سختی مگه ما چیزی هم دیدیم؟

همیشه سخت رنجیدیم همیشه تلخ خندیدیم

همیشه از نداریمون به حد مرگ ترسیدیم

یکی داره تو خوشبختیش رو ابرا خونه می سازه

یکی کل نداریشو داره هر لحظه می بازه

چقدر خالیه دستامون جای نون غصه شو خوردیم

از اون اول تا این لحظه یه عمریه بد آوردیم

بد آوردیم

کاش این دنیا عوض می شد ولی تقدیر ما اینه

که تا آخر همین باشیم چقدر این قصه غمگینه

همیشه سخت رنجیدیم همیشه تلخ خندیدیم

همیشه از نداریمون به حد مرگ ترسیدیم

یکی داره تو خوشبختیش رو ابرا خونه می سازه

یکی کل نداریشو داره هر لحظه می بازه

چقدر خالیه دستامون جای نون غصه شو خوردیم

از اون اول تا این لحظه یه عمریه بد آوردیم

بد آوردیم

ترانه سرا : وارد نشده است