اردیبهشت
۲۰

کنسرت ابی در توسکنی حال

در : ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
فروردین
۱۳

کنسرت ابی در نور تاتار

در : ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
فروردین
۱۱

کنسرت ابی در اسپورت پالس

در : ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
فروردین
۰۹

کنسرت ابی در کنگرس سنتر

در : ۰۹ فروردین ۱۳۹۹
فروردین
۰۶

کنسرت ابی در اورا آرنا

در : ۰۶ فروردین ۱۳۹۹
فروردین
۰۴

کنسرت ابی در ورد ترید سنتر

در : ۰۴ فروردین ۱۳۹۹
فروردین
۰۲

کنسرت ابی در اکسپو سنتر

در : ۰۲ فروردین ۱۳۹۹
اردیبهشت
۱۰

کنسرت ابی و جواد رمضانی در آچیک هاوا آنتالیا

در : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
شهریور
۱۶

کنسرت ابی در آچیک هاوا آنتالیا

در : ۱۶ شهریور ۱۳۹۴
شهریور
۰۹

کنسرت ابی و گوگوش در آمفی تئاترکنیاتلی آکیخاوا

در : ۰۹ شهریور ۱۳۹۳